New Jerusalem
Risti on vanhan kristillisen kirkon symboli, joka kuvaa kiusauksia
 ja kärsimystä, mutta Uuden Jerusalemin symboli on kruunu, 
joka kuvaa voittoa kiusauksista (lat. corona; Jes. 62:3).
   ETUSIVU      ERÄITÄ MUITA VASTAAVAISUUSTIETEELLISIÄ HUOMIOITA      KAASAARIEN KANSAINVÄLISET RIKOKSET
Emanuel Swedenborg (1688-1772)."Vaimo, vaatetettu auringolla, ja 
kuu hänen jalkojensa alla,..".
 (Ilm. 12: 1).
                __________


Yhteydenotot:
kalevim9@gmail.com


Kasaarien kansainväliset rikokset

 Tästä osoitteesta saa tietoa juutalaisten kansainvälisistä rikok­sista englannin kielellä: www.jewwatch.com

          Kasaarien mieltymys ryöstelyyn ja kristittyjen pettä­mi­seen saa­vutti huikeimmat voittonsa kansainvälisessä pankki­toimin­nassa. Kasaari­keinottelijaMayer Amschel Rothschild onnis­tui 1700-luvun loppu­puo­liskolla luomaan koronkis­kon­taan perustuvan kansainvälisen pankki­lai­toksen, joka on vää­ristänyt koko maa­pallon rahatalouden ja orjuuttanut käy­tän­nöllisesti katsoen kaikki kansat. Rothschildien lisäksi monet muut­kin kasaarisuvut, etenkin Warburgit, onnistuivat hui­jaamaan ja ryöstä­mään kokonaisia kansoja. USA:n keskus­pankki The Federal Re­ser­ve, joka on ka­saarien kansain­välisten pankkien omistuksessa, on maa­il­man­historian tuottoi­sin huijaus, jolla kasaaripankit ovat saaneet hal­tuunsatähti­tieteelliset varat. Laki USA:n keskuspankista oli ka­saa­ri­pankkiiri Paul War­burgin luomus, joka hyväksyttiin kong­ressissa piilotettuna suuren lakinipun joukkoon v. 1913 joulu­aaton aattona, jolloin suuri osa edus­tajista oli jo lähtenyt viettämään joulua. Sen sijaan, että USA:n valtio olisi itse painanut rahansa, tämän tehtävän anastivat petoksella ka­saarien pankit ja USA:n valtiosta tuli velallinen. Tänään USA on velkaa tähtitieteellisen summan kasaaripankeille, jotka eivät ole tehneet muuta kuin painaneet rahaa ja antaneet sitä lainaksi. Jokainen voi käsittää, kuinka satumaisen rikas on esim. Warburgien pankki, kun se pys­tyy antamaan suuria lainoja kymmenille valtioille. Kuitenkaan juu­talaiset pankit eivät ole tuottaneet mitään hyötyä ihmis­kunnalle: ne ovat vain lainanneet rahaa ja ottaneet korkoa ja koron korkoa sekä tuottaneet hirvittävää taloudellista vahinkoa kaikille kansoille. Tässä on koko ih­miskunnan talouden syöpä­kasvain.

 

          Mayer Amschel Rothschild oli innokas Talmudin lu­kija, ja hänen ohjeensa kymmenelle lapselleen oli seuraava: gojimit (ei-juutalaiset) ovat vain eläinten ulostetta ja maailman rik­kaudet kuuluvat juutalaisille (kreivi Cherep-Spiridovich: The Secret World Government). Tällaisella ideo­lo­gialla toimi­vat kasaarien pankit tänäkin päivänä.

 

          Kasaaripankkiirit ovat Talmud-ideologiansa mukaises­ti käyttä­neet varojaan kristittyjen tuhoamiseen. Monet sodat ja val­lankumoukset ovat olleet kasaaripankkien aloittamia tai ai­nakin tukemia. Näitä ovat esim. Ranskan suuri vallankumous, Venäjän vallankumous, Amerikan sisäl­lissota, Espanjan sisäl­lis­sota, 1. maailmansota ja 2. maailmansota sekä toi­sen maail­mansodan jälkeiseltä ajalta USA:n ja Israelin sodat. Usein kasaaripankit ovat ovat rahoittaneet sodan molempia osa­puolia. Esim. Amerikan sisällissodassa Rothschildien Pariisin pankki rahoitti etelävaltioita ja Lontoon pankki pohjoivaltioita. Kasaarit ovat onnistuneet murhaamaan sodilla ja vallanku­mouksilla yli sata miljoonaa kristittyä.

 

          Tavallinen kansa uskoo kasaarien valheet, koska sillä ei ole mitään mahdollisuutta saada oikeita tietoja. Jos jotkut pienet vähemmistöt tietävät totuuden, ei sillä ole mitään merkitystä, koska valtaosa tiedotusvälineistä palvelee kasaa­reita ja heidän valheitaan. Erikoisen säälittävää on, että monet kristityiksi itseään kutsuvat pitävät kasaareita ”Jumalan omai­suus­kan­sana” uskoen Raamatun sanan ”juutalainen” tarkoit­tavan juuri nykyajan kasaareita. Kuitenkin Raamatussa sana ”juutalainen” tarkoittaa sisäisen merkityksen mukaisesti hy­vyy­dessä ja totuudessa elävää ihmistä rotuun tai kan­salli­suuteen kat­somatta. Kasaarien pitäminen ”Jumalan omaisuus­kansana” on Jumalan pilkkaamista.

 

          Yllä oleva teksti voi tuntua nykypäivän ihmisestä käsit­tä­mät­tö­mäl­tä, mutta se ei johdu itse tekstistä, vaan siitä, että lähes jokainen ny­kyajan ihminen on aivopesty juutalaisuuden suh­teen. 99 % ihmisistä ko­kee sym­patiaa juutalaisia kohtaan, joita natsit murhasivat ”kuusi mil­joonaa”. Hir­vit­tävä media­rummutus natsien tuhoamista ”kuudesta miljoo­nasta juuta­laisesta” on jatkunut yli viisikymmentä vuotta ja sitä pidetään päivän­selvänä totuutena, vaikka sen puolesta ei ole pystytty esittämään yh­täkään oikeaa todistusta, mutta sitä vastaan lukuisia. Kaikki väitetyt ”todistukset” ovat natsien ja keskitys­leiri­van­kien ”haastatteluja”. Todistettu on, että monet ”polttouunit” rakennettiin sodan jälkeen propaganda­tarkoi­tuk­sella. Tosiasia on, että kes­kitysleirit olivat työleirejä, eivät tuhoa­misleirejä. Suihkuhuoneissa käy­tetty Zyk­lon­­-kaasu tu­hosi pilkku­kuu­metta aiheuttavat täit, ei ihmisiä. Näin kertoo te­loittamiseen eri­koistunut tohtori Arthur R. Butz kirjassaan ”The Hoax of the Twentieth Cen­tury” (USA 1977) ja tämä voidaan var­mistaa myös hiljattain Venäjällä avautuneista keskitysleirien arkis­tois­ta. Kesällä 1998 Auschwitzin leiristä poistettiin kyltti ”tääl­­lä sur­mattiin 4 miljoonaa juutalaista”, kun Punainen Risti arvioi leirillä kuol­leen noin 250 000. Natsit vainosivat juu­talaisia. Mutta kom­munistit olivat natsien pää­vas­tustajia ja suuri osa Saksan kommunisteista oli juutalaisia. Nat­sien juu­talaisvainot on liioiteltu kymmenkertaisiksi. Sak­san keski­tys­leirit eivät juuri poikenneet muiden maiden vas­taavista lei­reistä. 

 

          Ilmapommituksissa kuolleiden saksalaisten siviilien ruu­­­­­misläjiä esi­­tettiin toisen maailmansodan jälkeisissä fil­meissä USA:ssa ”tuhottuina juu­talaisina”. Jokainen rehellinen historian­tutkija, joka uskaltaa avata suunsa ja ker­toa, ettei historiallisia todisteita ”Holocaustista” ole, lei­ma­taan antisemitistiksi tai uusnatsiksi ja hänen uransa tu­hotaan tai hän kuolee sydän­kohtaukseen Israelin tiedus­telu­palvelun Mossadin myrkyttämänä. Myös erilaiset ”Israelin ystävät” vai­noavat niitä, jotka uskaltavat epäillä ”kuuden mil­joonan” ai­toutta. Nämä ovat yksinkertaisia kasaarien aivopesemiä ”kris­tittyjä”, jotka osoittavat täydellisen tietämättömyytensä puo­lus­telemalla kasaareja. 

 

          World Almanac antaa juutalaisten lukumääräksi vuonna 1940 (sivu 129) 15 390 359 ja v. 1949 (sivu 289) 15 713 638. Toisen maa­ilman­so­dan vuosikymmenenä siis juutalaisten luku­­­määrä kasvoi yli 300:lla tu­hannella. Natsien arkistoista ei ole löytynyt ohjelmaa juu­talaisten tuhoamisesta. ”Holocaust” on kasaarien luoma valhe, jonka avul­la he ovat saaneet ke­rätyksi tähtitieteellisen summan rahaa, paljon sym­patiaa sekä pe­rustaneet tälle valheelle Israelin valtion ryöstämällä pales­tiina­laisilta kotimaan. Tämä valhe on vaikuttanut myös siihen, että harva uskaltaa arvostella Israelin ja kansainvälisten juu­talaisten toimia, jotta ei tulisi leimatuksi ”antisemitistiksi”. Samalla tämä valhe on toiminut eräänlaisena ro­kotteena sitä vastaan, että kasaarit itse joutuisivat hävitetyksi sukupuuttoon, mikä varmasti tapahtuisikin, jos kasaarien ri­kokset tuli­sivat kaikkien kansojen tietoon.

 

          Kansainväliset juutalaiset julistivat 1930-luvulla sodan Saksalle. Heillä oli myös suunnitelmat saksa­laisten rodul­li­sesta hävittä­mi­sestä. Kir­jassaan ”Ger­many Must Perish” (USA 1941) juuta­lainen Nathan Kaufman vaatii, että ”ilmapom­mitusten jälkeen säi­lynyt saksa­lainen väestö, sekä miehet että naiset, on steri­loitava, jotta var­mistettaisiin saksalaisen rodun totaa­linen tuho”. Kasaarien kek­simä ”Ho­lo­caust” on  psykiat­riassa tun­nettu pro­jektio: kasaarien syyllisyydentunto hirvit­tävistä jul­muuksistaan Venä­jän val­lan­kaap­pauk­sessa ja sitä seuran­neessa hirmuvaltiossa on muun­nettu kym­men­­kertaisesti liioi­telluiksi natsivainoiksi - murhaajista on tullut uh­reja. Kir­jailija Aleksandr Solzenitsyn arvioi juutalaisten luoman neuvos­to­valtion murhanneet yli 60 miljoonaa ihmistä. Tämän rinnalla natsien rikokset ovat pieniä.

 

          Jeesuksen sanat juutalaisista murhaajina ja valeh­te­lijoina sopivat täsmällisesti myös niihin nykyajan kasaa­reihin, jotka noudattavat Tal­mudia. Israelin tiedustelupalvelu Mossad myrkyt­tää vuosittain kymmeniä ih­misiä, jotka tietävät juutalaisten kasaari­taustan ja ”holocaustin” todellisen tarkoituksen tai ovat selvillä juutalaisten osuudesta maailmantapahtumiin. Mossa­dilla on luettelot kaikista maailman ”antisemitistisistä” hen­ki­löistä, joiden nimiä sen tieto­koneohjelmat met­sästävät ho­tellien, lentoyhtiöiden, rauta­teiden, laivayhtiöi­den ja mat­ka­toimistojen tiedostoista. Mur­haa­­minen tapahtuu useimmiten myr­kyt­tämällä siten, että uhri ei tiedä asiasta mitään ja kuolee jonkin ajan kuluttua luonnolliselta vai­kuttavaan syyhyn, esim. sydän­koh­tauk­seen. 

         Kun seuraamme tämän päivän Israelin ja USA:n mah­tavan juu­ta­laisväestön politiikkaa, voimme nähdä siinä tyy­pillisiä ka­saaripiirteitä. Kreivi Folke Bernadotte ei totisesti ole ainoa kuuluisuus, jonka kasaa­rien jälkeläiset ovat mur­han­neet.Michael Collins Piper osoittaa kirjassaan ”The Final Judge­ment”(USA 1998) Israelin tiedustelupalvelun ja ame­ri­kan­juutalaisten murhanneen presidentti Kennedyn. Juu­ta­­laiset ovat pys­tyneet tehokkaasti salaamaan Kennedyn mur­haajien henkilöllis­yy­den, sillä heil­lä on tavattoman suuri mediavalta USA:ssa. Kennedyn murhan syyksi Piper esittää sen, että Ken­nedy vastusti Israelin ydinasetta. USA:n media ei ole ker­tonut halaistua sanaa Piperin tutkimuksista.

 

         Robert Wiltonin kirja “Romanovien viimeiset päivät” (Vantaa 2000) osoittaa, että kasaarit onnistuivat valtaamaan Venä­jän ja mur­haamaan tsaariperheen. Wilton toimi Lontoon Times-lehden Venäjän kirjeenvaihtajana 17 vuotta ja seurasi vallankumousta ja tsaariperheen murhatutkimuksia tapahtuma­paikalla. Tänä päivänä voisi jo­ku tutkija ha­vaita, että kasaarit ovat onnistuneet valtaamaan myös USA:n. Kasaarit hallitse­vat USA:n mediaa ja pankki­toimintaa, ovat soluttaneet kaikki yhteis­kunnalliset laitokset ja etenkin puo­lustusvoimat. Kasaarit ovat voimakkain poliittinen pai­nos­tusryhmä Washingtonissa. Presi­dentti Obaman hallin­non kor­keista virkamiehistä yli puolet on kasaareja. Amerikan juu­talaiset ja Israel muodostavat maail­man tehokkaimmin or­ganisoidun väestön (Lee O'Brien; Ame­­rican Jewish Organi­zations & Israel. USA 1986). 

 

          Yllä mainittu Benjamin Freedman varoitti lukuisissa esi­­telmissään kasaa­rien maailmanval­tauspyrkimyksistä ja sa­noi Israelin valtion perus­tamisen johtavan kolmanteen maail­manso­taan. Freedmanin mukaan ka­saa­­rit olivat syypäitä sotien laa­jentamiseen ensimmäiseksi ja toi­seksi maailmansodaksi. Kasaarit sopivat Englannin kanssa USA:n tulosta en­sim­mäiseen maa­ilmansotaan ja saivat siitä palkkioksi ns. Bal­fourin sopi­muksen. Kasaarit vetivät USA:n mu­kaan toiseen maailmansotaan es­tämällä viranomaisia varoittamasta Pearl Haborin tukikohtaa, vaikka japanilaisten hyökkäys tie­dettiin ennakolta. Toisen maailmansodan seu­rauksena kasaarit saivat perustetuksi Israelin valtion. Benjamin Freedman tiesi, mistä puhui, sillä hän oli itsekin kasaari ja tunsi kasaarien sisäpiirit. Freedmannin aihetta käsittelevä esitelmä löytyy osoitteesta:

http://www.natvan.com/free-speech/  (Vol. I, no. 6).

 

           Karl Marx oli kasaaripankkiirin poika, joka kirjoitti oppinsa ka­saa­rien maailmanvaltausta varten. Karl Mar­x­in esi-isät oli­vat olleet yli 300 vuotta rabbeja, joten Talmudin per­ke­leel­linen henki oli hänessä syn­tymästä asti. Tänään Marxia vastaava ka­saari on valtiotieteilijä Zbigniew Brzezinski, joka on luonut uuden­tyyp­pisen diktatuurimallin, joka on vielä kam­mot­ta­vampi kuin marxismi. Täs­sä mallissa koko maailmaa johtaa ”eliitti, jota ei rajoita tavanomaiset arvot ja joka ei epäröi käyttää poliittisiin tarkoituksiinsa uusinta mieli­pi­teen­muok­kaustekniikkaa kont­rol­loida ja valvoa ihmisiä” (Z. Brzezens­ki: Between Two Ages). Täl­lainen eliitti on jo ollut kauan ole­massa ja se käsittää ns. Bilderberg-ryhmän jäsenet, vapaa­muurarijärjestön ylijoh­don, CFR:n (The Council of Foreign Relations), TC:n (The Trilateral Comis­sion) ja muutamia mui­ta salajärjestöjä. Kaikkien näiden ryhmien ylä­puolella on kui­tenkin kasaarien salainen eliitti eli ylijohto, joka koos­tuu juu­ta­laisen vapaa­muu­rarijärjestön (B´nai B´rith) ja sen taistelu­jär­jestön (ADL) joh­dosta, Roth­schildeista, War­bur­geis­ta, joh­tavista rab­biineista ja muus­­­ta kasaa­rieliitistä. Ka­saarien sa­lainen ylijohto käyttää ei-juutalaista eliittiä apu­naan maail­manvaltauksessaan. Tämä uusi Brzezins­kin dikta­tuuri­malli pe­rus­tuu täysin salaiseen vallankäyttöön, josta suuri yleisö ei saa koskaan tietää mitään. Kasaarit ovat ylivoimaisia salaisessa vallan­käytössä, jossa heillä on satojen vuosien ko­kemus. ”Uu­sin­ta mie­lipiteen­muokkaus­tek­niikkaa” eli tie­teel­listä valehte­lua käy­tet­tiin sekä Irakin että Jugos­lavian terrori­pom­mitusten tukemisessa.

          Kasaarieliitti pyrkii systemaattisesti heikentämään muita kansoja, jotta maapallon valtaaminen olisi helpompaa. Kan­sojen orjuuttaminen lainoilla on kasaarien tärkein keino kan­sojen heikentämiseksi. Tällä hetkellä Norjaa lukuun ottamatta kaikki valtiot ovat velkaa kasaaripankeille. Norja on kuitenkin täydellisesti kasaarien kontrollissa, sillä Norjassa on eniten vapaamuurareita (yli 17 000) asukaslukuun nähden (Olsen, Alfred: Den rasistiske sionistiske mafia i Norge, Norja 1994).

 

          Lisäksi tulevat AIDS, huu­mausaine­kaup­pa, porno- ja väkivaltaviihde sekä pakolais­politiikka. Näissä operaatioissaan kasaarit käyttävät salaisia järjestöjään - etenkin vapaamuurari­jär­jestöä - apu­­naan. Perus­koulukin on kasaarien alullepanema keksintö, jonka kan­sain­­välisyyskasvatuksella heikennettiin eu­roop­pa­lais­ten kan­sal­lisuus­tun­netta ja luotiin pohjaa EU:l­le, joka sekin on alun perin kasaarien juoni. Vaikka ka­saarit ovat itse maapallon kiihkokansallisin järjestö, tais­televat he kaik­kien kansojen kansallismielisiä voimia vastaan lei­maten pie­nenkin isän­maallisuuden pilkahduksen media­ma­fiallaan ”ääri­oikeisto­laiseksi”. 

 

          Kasaarien tuhansia juonia ei voi ymmärtää ilman Swedenborgin teosten tuntemista: 

 

”Tämä kansa on täysin erilainen muista kan­soista ja heissä on juurtunut yritys tuhota tai vääristää kaikki mikä kuuluu yh­teiskuntaan… ja aina kun heille tarjoutuu tilaisuus, he kie­toutuvat mu­kaan, eivätkä löydä mistään suurempaa iloa kuin järjestyksen - se on yhteiskunnan lakien - tuhoamisesta. Syynä on hankittu viha itse Rak­kautta ja Järjestystä vastaan, mikä on Herra. Tästä minulla on hyvin pal­jon kokemuksia.” (Diarium Spirituale, 2260).

 

Kasaarit pyr­kivät aina nostamaan heikkoja ja tyhmiä ihmisiä huip­puvirkoihin ja pai­namaan alas älykkäitä ja moraa­lisesti kor­kealla olevia kyetäkseen pe­laa­maan kan­sainvälistä peliään kansojen heiken­tämiseksi.

          On puis­tattavaa ajatella, että julmilla talmudisti­kasaa­reilla on hallussaan hampai­siin asti aseistettu ydinasevaltio Israel, joka parhaillaan valmistaa neut­ronipommeja kiih­ty­vällä vauhdilla. Talmudin mukaan kristittyjen tuho on ”vält­tämätön uhri­toimitus”. Milloin se alkaa? Ovatko nykyajan kris­tityt niin sokeita, etteivät näe, että Israel ja kansainväliset juutalaiset uh­kaavat hei­dän olemassaoloaan?

 

          Israel on tänä päivänä maailman vahvin ydinasevalta, koska sillä on hallussaan enemmän neutronipommeja kuin USA:lla, Venäjällä tai Kiinalla. Neutronipommi on uusi ase, johon verrattuna atomi- ja vetypommi ovat vanhanaikaisia. Neutronipommi tuhoaa kaiken elämän räjähdyspiste keskipisteenä olevan pallon alalta. Pallon säde voi olla tehokkaimmilla neutronipommeilla kymmeniä kilometrejä. Tehokkaimmatkin neutronipommit ovat kooltaan vain murto-osa atomi- tai vetypommin koosta, joten niitä on helpompi lähettää kohteeseensa. Neutronipommia vastaan ei ole käytännössä olemassa suojausta. Normaalit atomisuojat eivät suojaa juuri lainkaan neutronipommilta. Tarvitaan useita metrejä paksu lyijyvaippa estämään neutronipommin kaiken elämän tuhoavan säteilyn. Neutronipommilla voidaan tuhota myös hyvin syvällä olevat sukellusveneet.

 

         Kasaarit ovat onnistuneet maapallonlaajuisella propa­ganda­koneis­tollaan aivopesemään kaikki kansat. Nykyään hy­vin harvat ihmiset tun­tevat kasaarien tavoitteet ja mene­telmät ja tällaisia ihmisiä kasaarit vai­noavat äärimmäisen vimmatusti. Kasaarien kansainväliset organisaatiot vainoavat systemaat­tisesti jokaista, joka uskaltaa paljastaa totuuden ”holocaus­tista” tai kasaarien maailmanvaltauspyrkimyksistä. Tässä he käyttävät apunaan erilaisia ”Israelin ystäviä”, jotka ovat hei­dän huiputtamiaan yksinkertaisia ihmisiä. Esimerkkinä histo­rioitsija David Irving, joka on ollut usean murhayrityksen kohteena ja jota kasaarien koolle kutsumat Israelin ystävät heittelevät kananmunilla, jos tietävät missä Irving liikkuu.

        Luvun "RIIVAAJAT" loppuun on liitetty luettelon teoksista, jotka valaisevat kasaarien todellista luonnetta. Useim­mat näis­tä kirjoista ovat älyk­käi­­den kristittyjen kirjoittamia eikä niillä ole mitään tekemistä natsi­propagandan kanssa. Näiden kirjojen avulla lukija voi vapautua ka­saarien ai­vopesusta, sillä sen koh­teena on jokainen suomalainenkin ollut. Näitä kirjoja ei löydy tavalli­sista kirjastoista. Myös tässä luvussa lainatut kirjat löy­tyvät maini­tusta luettelosta.

         

          Liitän tähän luettelon niistä Arcana Coelestian koh­dista, joista saa lisävalaistusta juutalaisten eli kasaarien luon­teesta ja tehtävästä. Swedenborg ei tuntenut juutalaisten ka­saaritaustaa ja nimitti kasaareita juutalaisiksi. Nu­merot viit­taavat siis Ar­cana Coelestian vastaaviin kohtiin.