New Jerusalem
Risti on vanhan kristillisen kirkon symboli, joka kuvaa kiusauksia
 ja kärsimystä, mutta Uuden Jerusalemin symboli on kruunu, 
joka kuvaa voittoa kiusauksista (lat. corona; Jes. 62:3).
   ETUSIVU      ERÄITÄ MUITA VASTAAVAISUUSTIETEELLISIÄ HUOMIOITA      RIIVAAJAT
Emanuel Swedenborg (1688-1772)."Vaimo, vaatetettu auringolla, ja 
kuu hänen jalkojensa alla,..".
 (Ilm. 12: 1).
                __________


Yhteydenotot:
kalevim9@gmail.com


RIIVAAJAT

 

Jumalan Sanassa puhutaan usein riivaajista. Riivaa­jat ovat pa­hoja henkiä, jotka voivat vallata koko ihmisen ruumiin. Täl­löin ihmisen oma toiminta kor­vautuu riivaajan toiminnalla, ja tällainen ihminen ajautuu mielettömiin tekoihin. Tällaisia koko ruumiin valtaavia riivaajia ei kuitenkaan enää tänä päi­vänä juuri esiinny, sillä Herra on sulkenut sellaiset henget hel­vetteihin. Mutta sisäiset riivaajahenget ovat nykyi­sin erit­täin yleisiä. Sisäiset riivaajat eivät vaikuta lainkaan ihmisen ruu­miiseen tai edes ihmisen ajatuk­siin, vaan yksinomaan hänen tahtoonsa tuottaen himoja ja pahoja mieltymyksiä. Tämän kirjan puitteis­sa en voi käsitellä riivaajahenkien toimintaa muuten kuin luettelemalla ilmiöitä, joiden takana on aina pahan hengen tai pahojen henkien riivaus: itsemurhat, psy­koosit, pakkoajatukset, masennus, epätoivo, jul­muus, rahan­himo, kunnian ja maineen himo, huumaa­vien aineiden vää­rinkäyttö, pelihimo sekä seksuaali­set himot ja perversiot. Näis­tä riivaajista ihmi­nen ei pääse eroon ateistisen psyko­logian tai psykiat­rian avulla, jotka ovat ihmistä vahingoittavia ”täydel­lisen tietämättömyyden tieteitä”, vaan ainoastaan syn­ty­­mällä uudesti Jumalan avulla.

          Uusi Kirkko ei tarvitse nykyisen kaltaista psykolo­giaa tai psykiatriaa, vaan asioita tutkitaan todellisen sielutieteen avulla, joka perustuu ihmisen sielun, henkisen maailman ja luonnon maailman syvälliseen tuntemiseen. Tämä tiede tulee myös tarkoin opetta­maan, miten erilaatuisista riivaajista va­paudutaan Herran Jeesuksen Kristuksen avulla uudesti­syn­tymällä: ”näät meill’ ol’ orjuus kuuman luolakopin, nyt vapaan ilman valta kukkurai­nen; sa­laisuus avoin visuus kätköön jää, sen myöhään vasta kansat käsittää. Ef. 6: 12.” (Faust). ”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maail­manvaltiaita vastaan, pa­huuden henkiolentoja taivaan avaruuk­sissa.” (Ef. 6: 12).

 

          Luterilaisuudesta käytetään maassamme sanontaa ”isi­em­me usko”. Kuitenkaan luterilaisuus ei ole sisim­mältään suo­malaista, vaan se on tuotu tänne pakolla Ruotsin kautta Sak­sasta. Vastaavaisuuksien tieteen näkökulmasta luterilaisuus ei ole mitään muuta kuin Martti Lutherin teologinen erehdys, jonka mukaan usko yksin vanhurskauttaa ihmisen ja josta erehdyk­sestä Luther itsekin on henkimaailmassa luopunut. Miksi isänmaatamme rangaistaan tällaisella vahingol­lisella opilla, joka Swedenborgin mukaan johtaa henkiseen tyh­myy­teen? Jokaisen kansan tulisi itse etsiä yhteytensä Jumalaan.

 

          Sellainen kansa, joka ottaisi omakseen kristillisen kir­kon jälkeen tulevan Uuden Jerusalemin eli Uuden Kirkon, puhdistuisi vähitellen peritystä pahuudestaan ja tulisi vapaaksi helvettien vallasta ja siten myös todella älykkääksi kansaksi – uudeksi ihmisroduksi. Vasta tällainen kansa olisi vapaa ja itsenäinen, ja siitä voi­taisiin Goethen Faustin tavoin sanoa:

 

”Näyn tuon josp’ uljaan nähdä vois: maan vapaan, jossa vapaa kansa ois! Sanoa tuokiolle saisin: Oi viivy, olet kaunis niin!”

 

Tällaisesta kansasta kehittyisi uusi ihmisrotu, jonka peritty pahuus asteittain vähenisi sukupolvittain. Tätä ihmislajia voisi kutsua nimellä Homo bonus (Hyvä ihminen), sillä siinä lähimmäisenrakkaus hallitsisi. Tämä ihmisrotu loisi paratiisin uudestaan maan päälle ja voisi sanoa: paratiisi, se on myös täällä. Tässä on todellinen vallankumouksen siemen.

 

KIRJALLISUUTTA

 

Dostojevsky, Feodor Naurettavan ihmisen uni. – Ko­ko­elmassa Valkeat yöt. Hämeenlinna 1981.

Einstein, Albert: Out of My Later Years. Lontoo 1950.

Einstein, A & Infeld, L.: Fysiikan kehitys. Alkup. The Evolution of Physics. Keuruu 1962. Suhteellisuusteorioiden dogmaattiset perusteet paljastuvat tästä kirjasta.

Von Goethe, J. W.: Faust. Suomennos Otto Mannisen. Keu­ruu 1956. Useita vastaavaisuustieteellisesti oikeita huo­mioi­ta.

Heather, Nick: Radikaali psykologia. Alkup. Radical Pers­pectives in Psychology.Suom. Mirja Rutanen. Espoo 1978. Teräviä havaintoja tietämättömyyden seassa.

Laurikainen, K.: Atomistiikan aatemaailma. Porvoo 1973. Järkyttävä esimerkki fyysikon filosofisesta sokeudesta.

Lee O'Brien; Ame­­rican Jewish Organi­zations & Israel. USA 1986

Olsen, Alfred: Den rasistiske sionistiske mafia i Norge, Norja 1994. Olsen osoittaa, ettei Norja ole itsenäinen valtio, vaan tiukasti juutalaisten ja vapaamuurarien valvonnassa.

Strindberg, August: En blå bok. ”Till Emanuel Swedenborg, läraren och ledaren ägnas denna bok av lärjungen.” ‑ Samlade Skrifter XLVI‑XLVIII. Stockholm 1918. Useita vastaa­vai­suustieteellisiä havaintoja.

Swedenborg, Emanuel: De Amore Conjugiali. Amsterdam 1768. De Coelo et de Inferno.Lontoo 1758.

The Coronis. Lontoo 1966.

Opera Philosophica et Mineralia. Dresden ja Leipzig 1734.

Summario     Expositio Doctrinae Novae Ecclesiae.

Amsterdam 1769.

De Telluribus. Lontoo 1758.

 

 

KIRJOJA, JOTKA LISÄÄVÄT YMMÄRRYSTÄ JUUTALAISKYSYMYKSESSÄ

 

Kasaarit eli juutalaiset ovat onnistuneet aivopesemään koko planeettamme väes­tön. Ta­vallisesta kirjastosta ei saa oikeaa tietoa kasaa­reista, juutalaisuudesta, Tal­­­mudista tai kasaarien kansain­välisistä rikok­sista. Koko historiankir­joi­tus on vääris­telty ka­saarien suhteen. Tä­män on saanut aikaan kasaarien julkisten ja salaisten järjestöjen sekä kasaarien omistamien ja valvomien tiedotusvälineiden vuosi­kymmeniä jatkunut valta­va, sys­te­maattinen työ. Tämän työn kaksi peruspilaria ovat olleet vas­tustajien järjestelmällinen vaino ja tie­don totaa­linen salaa­minen. Tämä kasaarien suoritus on ver­taansa vailla maa­ilmanhistoriassa ja sen ylistämisen estää vain yksi seikka: sen pää­märä on paha, itse pahuus, perkele.

         Seuraavat kirjat sisältävät oikeata tietoa ja ovat pääosin kristillisiä, eivät siis mitään natsi­propagandaa. Lähes kaikkia alla mai­­nit­tuja kirjoja voi ostaa osoitteista www.omnicbc.com  ja http://sharpwebpage.com/CR/C-CN.html Useimpia kir­joja saa vain englannin­kieli­sinä.

 

Apion: Judaism in Action. USA 1963. Kirjallisia lainauksia juutalaisista ja juutalaisuudesta. Sekä juutalaisten että ei-juu­talaisten kirjoituksia. Nykyajan ihminen yllättyy, sillä monet his­torian kuuluisuudet ovat olleet juu­talaisvastaisia.

 

Bacque, James: Crimes & Mercies, The Fate of German Civilians Under Allied Occupation, 1944-1950. USA 1999. Kasaarien ope­roi­massa kostossa yli yhdeksän miljoonaa saksa­laista siviiliä sai sur­mansa toisen maailmansodan jälkinäy­töksessä. Tästä asiasta media vai­kenee.

 

Beaty, John: The Iron Curtain Over America. USA 1954. Kristitty tiedustelu-upseeri ja historioitsija varoittaa amerik­kalaisia kasaarien tur­miollisesta vallasta USA:ssa.

 

*veli Benjamin: Ensimmäinen kirjeeni Uuden Jerusalemin seura­kunnille. Steinkjer 1999. Veli Benjamin varoittaa sweden­borgi­laisia seu­rakuntia kasaarien pyrkimyksistä sytyt­tää kolmas maailmansota lietsomalla kriisejä Balkanilla. Kir­jettä saa myös englannin ja norjan kielellä.

 

*veli Benjamin: Älykkyyden kehittäminen – henkinen kehitys Emanuel Swedenborgin mukaan. Punkaharju 1988. Kirja on yleisesitys Emanuel Swedenborgin teologiasta ja filosofiasta. Suomen juutalaisten seu­rakuntien keskusneuvosto teki kirjasta rikosilmoituksen, koska kir­jassa kerrottiin myös juutalaisten kan­sainvälisestä vallasta parilla si­vulla. Syyttäjä hylkäsi rikosil­moituksen. Sen jälkeen juutalaismyönteinen Hel­­singin Sanomat (Aatos Erkko on bilderbergiläinen ja Hen­ry Kissingerin kuuliai­nen lakeija) teki juutalaisten tilauksesta valheellisen kirja-ar­vos­telun kirjasta, joka vähensi kirjan myyntiä. Kustantaja – Suomen Sweden­borgin Seura ry – haas­toi Helsingin Sanomat oikeuteen. Oikeuden pu­heenjohtajana toiminut korkea-arvoinen vapaamuu­rari teki kuitenkin oi­keu­denkäynnistä farssin.

 

Benson, Ivor: The Zionist Factor: The Jewish Impact on Twentieth Century History. USA 1992. Kasaarien vaiku­tusvalta vuosisadallamme. Erinomainen kuvaus kasaa­rien to­dellisesta val­lasta.

 

Britton, Frank L.: Behind Communism. Ei painopaikkaa, ei pai­no­vuot­ta. Erinomainen esitys kommunismista juutalaisten ope­raationa.

 

Brzezinski, Zbigniew: Between Two Ages.USA 1970. Strategia kasaa­rien uudesta diktatuurista. Tätä kirjaa pidetään ns. bilder­bergiläisten ”raa­mattuna”. Brzezinsky kuuluu Henry Kissingerin tavoin kasaarien val­­ta­eliittiin, joka pani toimeen Irakin ja Jugos­lavian terroripommitukset.

 

Butz, Arthur R.: The Hoax of the Twentieth Century, the Case Against the Presumed Extermination of European Jewry. USA 1977. Teloituksiin erikoistuneen insinöörin (Ph. D.) perusteellinen tutkimus, jo­ka osoittaa, että tuhoamisleirit ovat keksitty valhe. Zyk­lon-kaasulla tu­hottiin pilkkukuume­bakteeria kantavat täit, ei ihmisiä.

 

Cherep-Spiridovitch, kreivi: The Secret World Govern­ment. USA 1926. Kuvaus Rothschildien ja muiden kasaari­pankkiirien kansain­vä­li­sistä rikoksista.

 

Cincinnatus: War! War! War! USA 1984. Juutalaisten eli ka­saa­rien osuus sotien sytyttämisessä.

 

Coleman, John: Conspirators’ Hierarchy: The Story of the Com­mittee of 300. USA 1992. Iso-Britannian sotilas­tiedustelun MI6:n eläk­keellä oleva virkailija, tohtori Coleman, paljastaa kan­sainvälisen poli­tii­kan taus­tavoimia, henkilöitä ja organisaatioita.

 

Dope, Inc. The Book That Drove Henry Kissinger and the Anti-Defamation League Crazy. USA 1992. Laaja teos, joka pal­jastaa huu­mekaupan todelliset taustavoimat eli kasaari­pankkiirit ja juutalaisen taistelujärjestön ADL:n. Tekijä joutui juutalaisten silmittömän vainon koh­teeksi ja istuu vankilassa ri­koksista, joita ei ole tehnyt.

 

Elmhurst, Ernest F.: The World Hoax. USA 1938. Juuta­laisten osuus Venäjän vallankumouksessa ja Neuvostoliiton hallinnossa.

 

Fahey, Dennis: The Rulers of Russia. USA 1986. Katolinen teologian professori paljastaa juutalaiset Neuvostoliiton todel­lisiksi valtiaiksi vuo­sina 1917-1939.

 

Findley, Paul: Deliberate Deceptions. USA 1993. Entinen USA:n kong­ressin jäsen osoittaa arkistomateriaalin avulla, että Israelin ja ame­rikan­juutalaisten kaikki politiikka perustuu pe­tokseen.

 

Findley, Paul: They dare to speak out. USA 1985. 22 vuotta USA:n kongressissa istunut P. Findley osoittaa juutalaisten vallan USA:ssa.

 

Ford, Henry: The International Jew, I-IV. USA 1920-1922. Amerik­ka­laisen suurliikemiehen perusteellinen esitys ameri­kan­juutalaisten val­las­ta ja politiikasta.

 

Freedman, Benjamin: The Truth About Khazars (”Facts are facts”). USA 1954. B. Freedmannin perusteellinen kirje tohtori David Gold­stein­il­­le. Ansiokas kuvaus kasaarien his­toriasta ja Talmud-uskonnosta. Freed­man oli juuta­lainen mil­jonääri New Yorkista, joka kääntyi kristinuskoon ja uhrasi suuren omaisuu­tensa kasaarien vastaiseen toimintaan. Hän ei hy­väksynyt Israelin perustamista, vaan piti sitä historian törkeimpänä kan­­sainvälisenä rikoksena:

 

Freedman; Benjamin: Esitelmä Williard–hotellissa vuonna 1961. Hy­vä kuvaus kasaarien totaalisesta vallasta USA:ssa ja kasaarien osuu­desta ensimmäiseen ja toiseen maailmansotaan. Freedman tunsi kasaarien sisä­piirin toiminnan, koska oli ollut siinä itse mukana.  Internet:

http://www.natvan.com/free-speech (Vol. I, no. 6)

 

Grimstad, William: Antizion, A Survey of Commentary On Orga­nized Jewry By Leading Personalities Through the Ages. USA 1985. Kokoelma lainauksia, joita kuuluisat ei-juutalaiset ja juutalaiset ovat sa­noneet organisoituneesta juutalaisuudesta. Teos osoittaa, että ennen 1900-lukua juu­talaisista tiedettiin enemmän kuin nykyään, mikä puolestaan il­maisee juutalaisten tiedotus­mafian tehokkuutta.

 

Haertman, Charles: There Must be no Germany after War. USA 1942. Kasaarien ohjelma saksalaisten sukupuut­toon hävittä­miseksi.

 

Hoskins, Richard Kelly: War Cycles, Peace Cycles. USA 1985. Ku­vaus koronkiskontaan perustuvasta pankkitoimin­nasta. Ka­saarien valta pe­­­­rustuu koronkiskontaan.

 

Jensen, B.: The Palestine Plot. USA 1948. Arkisto­ma­teriaaliin perus­­tu­va kuvaus siitä, kuinka kasaarit valtasivat Palestiinan.

 

Jewish Encyclopaedia. Funk & Wangnalis, USA 1901. Vain ka­saareil­le tarkoitettu tietosanakirja.

 

John, Robert: Behind the Balfour declaration. The Hidden Origins of Today’s Mideast Crisis. USA 1988. Robert John osoittaa, että juuta­lai­set tiedotusvälineet saivat vedettyä USA:n ensimmäiseen maail­man­sotaan ja siitä saivat palkkioksi Balfour-julistuksen.

 

Kaufman, Nathan: Germany Must Perish. USA 1941. Kir­jassaan juu­ta­­lainen Kaufman vaatii mm. että ”ilma­pom­mitusten jälkeen säilynyt sak­salainen väestö, sekä miehet että naiset, on steriloitava, jotta var­mis­tet­taisiin saksalaisen rodun totaalinen tuho”.

 

Knupfer, Georg: The Struggle For World Power.USA 1986. Pe­rus­teellinen analyysi kasaarien maailman­valtaus­pyr­kimyksistä. Tekijä va­roittaa ajan olevan vähissä pelastaa kansakunnat juu­talaisten kons­pi­raatiolta.

 

Koestler, Arthur: Thirteenth Tribe. USA 1976. Histo­riallista tietoa ka­saareista ja heidän elintavoistaan. A. Koestler on itse ka­saari­juu­ta­lai­nen.

 

Luther, Martti: Juutalaisista ja heidän valheistaan. Kerava 1939. Luther oli perehtynyt Talmudiin ja kutsui juutalaisia eläviksi perkeleiksi. Vielä tä­näänkin ajankohtainen puheen­vuoro, jonka luterilainen kirkko on pelkuri­maisesti hylännyt.

 

Marschalko, Louis: The World Conquerors: The Real War Crimi­nals. USA 1958. Kuvaus kasaarien kansain­välisistä rikok­sista, eri­koisesti kasaarien osuus Nürnbergin oikeudenkäynneissä ja toisen maail­mansodan jälkipyykissä. Erinomainen kansain­välisen politiikan oppikirja, joka lai­naa juutalaisia ja ei-juutalaisia lähteitä..

 

Nicolov, Nicola M.: The World Conspiracy.USA 1990. Tietoa poli­tii­kan taustavoimista, Rothschildeista, bilder­bergi­läisistä jne.

 

Olsen, Alfred: Den rasistiske sionistiske mafia i Norge, Norja 1994

 

Ostrovsky, Victor & Hoy Claire: By Way of Deception. USA 1990. Entisen Mossadin agentin paljastuksia Mossadin toimin­nasta. On ilmes­tynyt myös suomeksi (Petoksen kautta, Hyvinkää 1991).

 

Piper, Michael Collins: Final Judgement. USA 1998. Osoittaa presi­dentti Kennedyn murhan tekijät: Mossad ja USA:n juu­talaiset. Perus­teellinen tutkimus, josta USA:n media vaikenee.

 

de Poncins, Léon, kreivi: Les Forces Secrètes de la Révolution. Rans­ka 1928. Kuvaus kasaarien ja vapaa­muurarien vallasta. Käännetty myös englanniksi. Myös muut tekijän juuta­laisista ja vapaamuurareista kir­joit­tamat kirjat sisältävät arkis­toihin perustuvaa faktaa aiheesta.

 

Rami, Ahmed: Vad er Israel? Stockholm 1988. Marok­kolaisen tiede­miehen kuvaus sionistien ja Israelin rikoksista.

 

 

Reed, Douglas: The Controversy of Zion. Englanti 1978. Laaja esitys juutalaisten historiasta, luonteesta, politiikasta ja vaiku­tuksesta maailman tapahtumiin.

 

Sanning, Walter N.: The Dissolution Of Eastern European Jewry. USA 1983. Demografinen tutkimus Itä-Euroopan juuta­laisen väestön siir­roista. Osoittaa Holocaust-myytin tie­toiseksi huijaukseksi.

 

Shaw, Jim: The Deadly Deception. USA 1988 Jim Shaw opiskeli va­paa­­muurijärjestön huipulle, kääntyi kristityksi ja pal­jasti vapaamuu­ra­riu­den petoksen.

 

Soncino Edititon of the Talmud. Englanti 1935. Englannin­kielinen kään­nös Talmudista. Perkeleellisten iljettävyyksien käsi­kirja. Rasistisen maa­­ilmanvaltauksen oppikirja.

 

Steinhauser, Karl: EU huomispäivän super-Neuvostoliitto.  Huhmari 1994. Tosiasioihin perustuva selonteko vapaamuu­rarien salapuo­lueen totalitaarisesta val­taan­­noususta Euroopas­sa. Muuten ansiokas teos, mutta ei huo­mioi juutalaisten osuutta vapaa­muurarijärjestön johtamisessa.

 

Swedenborg, Emanuel: Clavis hieroglyphica. Helsinki 2000. Tekijä ei ole ymmärtänyt Swedenborgin filosofiaa. Mukana kuitenkin pari kohtalaista käännöstä. Kus­tantaja Gaudea­mus.

 

Swedenborg, Emanuel: Rational Psychology. USA 1950. Käännös la­tinasta (vuodelta 1742). Ylivoimaisesti paras saa­tavillla oleva psy­kologian oppikirja. Päi­hittää jokaisen nyky­ajan oppikirjan. Tulisi kuulua yliopistojen psykologian pe­ruskursseille.

 

Swedenborg, Emanuel: Taivas, sen ihmeet ja helvetti. Hyvin­kää 1940. Laa­ja käsikirja ihmisen kuoleman jälkeisistä tiloista. Swedenborgin kir­jallinen tuotanto käsittää noin kaksi hyllymetriä luonnontieteellisiä ja saman verran hen­kisiä teoksia (teologia, filosofia, psykologia, para­psykologia). Sweden­borg on monessa suhteessa meidän aikamme ylä­puolella. Varsinkin psy­kologina. Hän on ai­­noa psykologi, joka on sel­vit­tänyt, mistä juu­talaisten perinnöllinen mur­hanhimo johtuu.

 

Talmudismi:http://home.arkansasusa.com/dlackey/Talmud1.htm

Asiatietoa kasaarien luonteesta ja uskonnosta.

 

Trobridge, George: Swedenborgin elämä ja opetukset. Salo 1941. Kään­­­nös 1907 ilmestyneestä englanninkielisestä laitok­ses­ta. Sweden­borgin elämäkerta ja oppien esittelyä.