Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600
Juutalaisten uskonnollinen merkitys edustaa nykyisen kasaarimafian pyrkimyksiä – Vainovalkea
Home / Uskonnon filosofia / Juutalaisten uskonnollinen merkitys edustaa nykyisen kasaarimafian pyrkimyksiä
juutalaisten-uskon-merkitys

Juutalaisten uskonnollinen merkitys edustaa nykyisen kasaarimafian pyrkimyksiä

Alla olevaan tekstiin on liitetty luettelo niistä Arcana Coelestian koh­dista, joista saa kuvan muinaisten juutalaisten luonteesta. Tätä yhtäläistä hengenheimolaisuutta edustaa nykyinen juutalainen eliitti eli kasaarimafia. Siten jäljempänä olevan kuvauksen mukaan paljastuu myös nykyisen kasaarieliitin eli -mafian luon­ne ja tehtävä. Kuitenkin tämä ilmoitus juutalaisten luonteesta ja teologisesta merkityksestä oli tullut Swedenborgin mukaa Jumalalta. Nu­merot viit­taavat siis Ar­cana Coelestian vastaaviin kohtiin.

Käytännössä juurikaan ei enää ole olemassa muinaisten heprealaisten jälkeläisinä. Nykyiset ”juutalaiset” ovat suurimmaksi osaksi 700-luvulla juutalaisuuteen kääntyneiden turkkilais-mongolidisen kasaarikansan jälkeläisiä. Aikamme aškenasijuutalaiset polveutuvat kasaareista./ Toimitus

 

 Juutalaisten uskonnollinen merkitys

Juutalaisille kirkon totuudet olivat edustuksia, eikä heidän annettu tietää sisäisiä uskon totuuksia, 301‑303. Miksi juutalaisille ei paljastettu Sanan sisäisiä asioita, 2520. Sisäisiä asioita ei paljastettu, koska juutalaiset olisivat häväisseet niitä, 3398, 3479. Sana oli täysin suljettu juutalaisille, 3769. He eivät voineet vastaanottaa sisäisiä totuuksia, 4433. He tukah­duttivat sisäiset totuudet, 4429, 4433. Jaakobin jälke­läiset ei­vät voineet vastaanottaa sisäis­tä kirkkoa, 4680. Juu­talaisille ei voitu antaa sisäistä kirkkoa, 4844, 4845, 4847. Juu­talaiset eivät usko sisäisiin totuuksiin, 4865. Sisäiset totuudet ver­hottiin juutalaisilta, kun he olivat edustuksissa, ja tämä oli heidän pyhityksensä, 8788, 8806. Juutalaisten sisäinen mieli pidettiin suljettuna Jumalanpalveluksen ajan, 9962. Sisäinen oli täysin suljettu israelilaisella ja juutalaisella kansalla, 10490. Jos heidän sisäinen olisi avattu, he olisivat tuhoutuneet, 10533. Juutalais­ten sisäinen mieli oli saastainen, ja sen tähden se suljettiin Jumalanpalveluksessa, 10575, 10629.

Juutalaisten Jumalanpalvelus oli ainoastaan ulkois­ta, 1200. He eivät halunneet tietää sisäisistä asiois­ta, koska he oli­vat sisäisestä erotetussa ulkoisessa, 10396, 10401, 10407. Sen tähden heidän keskuuteen ei voitu perustaa vastaavaa kirk­koa, vaan ainoastaan kirkon edustus, 10396. Sillä juuta­laiset eivät halun­neet tietää mitään sisäisestä Jumalan­palvelukses­ta, 3479. Tästä huolimatta he edustivat pyhiä asioita ja itse Herraa, koska he pystyivät olemaan eräänlai­sessa pyhässä ulkoisessa, 3479. Tämän tähden juutalai­set on säi­lytetty meidän päi­viimme saakka, 3479. Mutta mikään sisäi­nen pyhyys ei heihin vaikuta, 3479. Juutalaiset olivat pahojen henkien ympäröimiä jopa silloin, kun he olivat ulkoisessa pyhyydessä, 4311. Juu­talaiset olivat ainoastaan ulkoisissa asiois­sa, koska he olivat ahneita, 4459. Juuri tästä sisäises­tä erotetusta ulkoisesta johtui, että juutalaiset kohtelivat vihol­lisiaan julmasti, 4903. Juu­talaiset pystyivät edustamaan pyhiä asioita, koska he palvoi­vat Jumalaa ulkonaisissa rituaaleissa, 8588. Vaikka he olivat kaikista kansoista pahin, he pystyivät edus­tamaan kirkkoa, mutta heillä ei ollut vastaavaa kirkkoa, 9320. Sanan ulkoinen merkitys täytyi muut­taa juutalaisten tähden, 10453, 10461. Juutalaisten sisäinen ihminen piti sul­kea, jotta he voisivat olla yhteydessä taivaan kanssa ulkoisen ihmisen avulla, 10492. Juutalaisille suotiin ihmeen avulla yhteys taivaaseen juma­lanpalveluksen ulkoisilla asioilla, 10500, 10602. Tätä heille ei voitu enää suoda Herran tule­misen jälkeen, ja heidät karko­tettiin Kanaanin maasta, 10500. Juutalaiset näkivät Sanan vain ulkoa­päin, ei sisäisesti, 10549‑10551. Juutalaiset eivät sietä­neet Sanan sisäisiä to­tuuk­sia, jotka käsittelivät Herraa Jeesusta ja Hänen valtakuntaansa, 10694, 10701, 10707.

Jaakobin jälkeläisillä oli kirkon edustus, mutta ei itse kirkkoa, 4281, 7048. Juutalaiset polveutuvat kanaanilaisista ja huo­ruudesta miniän kanssa, 4818. Juutalaisilla ei ollut lain­kaan aviorakkautta, 4837. Juutalaisten uskonto perustui henki­seen huoruuteen, 4868. Juutalaiset olivat taipuvaisia palve­lemaan useita jumalia, 8301. He palvelivat Jehovaa vain siksi, että voisivat kohota muita kansoja paremmiksi, 10566, 10570. Juutalaiset palvoivat ainoastaan Jeho­van nimeä, 10559‑10561, 10566.

Juutalaiset eivät olleet valittuja, mutta he itsepäi­sesti vaativat olevansa kirkko, 4290, 4293. He kykeni­vät olemaan pyhässä ulkoisessa ilman sisäistä, 4293. Ne erehtyvät,. jotka luulevat, että juutalaiset vielä kääntyvät kristinuskoon, 4847. Erheellinen luulo, että juutalaiset vielä kerran tulevat valituksi, 8301. Kristittyjen erehdys johtuu siitä, etteivät he tunne Sanan sisäistä merkitystä, 4847.

Juutalaiset olivat ruumiillisissa ja maallisissa rakkauk­sissa vailla kokonaan spirituaalista rakkautta, 4307. Juuta­laisen kansan luonne paljastuu Jeesuksen vertauksissa, 4314. Juutalaisten peritty pahuus oli sellaista, etteivät he hyväk­syneet uudestisyntymistä, 4317. He eivät voittaneet edes lieviä kiusauksia, 4317. Herra ilmestyi israelilaisille Siinain vuorella pilvessä, savussa ja pimeydessä, mikä vastasi juuta­laisten vas­taanottokykyä, 1861, 6832. Juutalaisille annettiin lupa tuhota kansoja, koska he itse olivat kaikista kansoista pahin, 9320. Minkälaisia israelilai­set olivat sisäisesti, 10454‑10457, 10462­10466.

Sanassa todellisia juutalaisia ovat hyvyydessä ja totuu­dessa elävät ihmiset. Näitä tarkoitetaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemenellä eikä juutalaista kansanheimoa, 3373. Juutalaista kansaa symboli­soi Sanassa Juudas Iskariot, 4750, 4751.

Jumala piti lupauksensa Pyhän Maan antamisesta Jaa­kobin jälkeläisille (1 Moos. 35:11, 12), joita myös kasaarit henkisesti ovat. Israelin valtion perustaminen vuonna 1948 oli tämän lupauksen toteuttaminen. Kasaarit kuitenkin erehtyvät, jos luulevat Israelin avulla pystyvänsä valtaamaan maailman. Jumala pitää myös toisen lupauksensa, jos kasaarit jatkavat pirullista kansainvälistä peliään: ”Ja minä annan tulla heille ja Jerusalemin asukkaille ja Juudan miehille kaiken sen onnet­tomuuden, jolla minä olen heitä uhannut, vaikka he eivät ole kuulleet” (Jer. 36: 31). Koska juutalaiset eivät suostu Sweden­borgin mukaan uudestisyntymään, eivät he myöskään koskaan tule käänty­mään pois pahuuksistaan. Heidän kohtalonsa on sen vuoksi sellainen, miksi Jeremia sitä kuvaa.

 

Uusi Jerusalem

Uusi Jerusalem on Herran oma kirkko. Swedenborgin kautta tullut Taivaallinen Oppi on lopullinen ja oikea tieto Jumalasta, taivaasta ja helveteistä. Sen avulla voidaan estää perkeleen tuhotyö. Uusi Jerusalem on taisteleva kirkko, jonka tulee ikuisesti taistella perkelettä vastaan. Uusi Jerusalem on vastaavaisuustieteen ”vaimo” ja juutalaiset ”käärme” eli per­kele. Uuden Jerusalemin tehtävä on murskata tuon käärmeen pää: ”minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja vaimon siemenen välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän”(1 Moos. 3: 15). Pään murskaaminen tarkoittaa vallan pois­ottamista. Kantapäähän pistäminen taas tarkoittaa aistilliseksi tekemistä eli siis johdattamista maallisiin asioihin taivaallisten sijaan. Ja sitähän juutalaiset juuri tekevät viihde­teolli­suu­dellaan ja tie­dotusvälineillään.  Tämän vuoksi jokaisen Uuden Kirkon jäse­nen tulee toimia kasaariperkeleen juonien pal­jastamiseksi ja siten ihmiskunnan pelastamiseksi. Ny­kyinen rappeutunut ”kris­­tillinen” kirkko on tehnyt liiton sio­nismin kanssa. Uuden Kirkon tulee liittoutua mus­limien kans­sa, sillä kasaarit uh­kaavat myös  islamia.

Swedenborg paljastaa kasaarien luonteen ja pyrki­myk­set selvemmin kuin kukaan toinen psykologi, sillä hän tapasi kasaareja henkimaailmassa, jossa ihmisen todellinen luonne tulee näkyviin. Swedenborgin mukaan juutalaiset (siis kasaa­rit) ovat maailmanhistorian julmin kansa, jonka suurin huvi on toisten kansojen tuhoaminen. Jos kasaarit voittaisivat kol­man­nen maailmansodan, tuhoaisivat he sen jälkeen satoja mil­joonia ihmisiä. Myös kaikki Uuden Jerusalemin jäsenet sur­mattaisiin. Tätä Herra ei kuitenkaan salli. Juuri Uuden Jeru­salemin tähden Herra toteuttaa sen, minkä hän on puhunut profeetta Jeremiaan kautta (36. luku).

 

Kuvaus tietyistä juutalaisista henkimaailmassa

Swedenborg tapasi paljon juutalaisia henkimaailmassa ja hän vain kertoi mitä näki. Swedenborg paljasti juutalaisten perkeleellisen roolin: juutalaisilla on sisäinen halu tuhota kaikki, mikä kuuluu yhteiskuntaan (Spritual Diary, 2260). Tämä johtuu siitä, että he vihaavat Herraa, joka on itse hyvyys ja järjestys (sama, 2260). Swedenborg kertoi, että henki­maailmassa juuta­laiset asuivat kaupungeissa, joissa oli ka­duilla ulosteita nilk­koihin asti (Arcana Coelestia, 940). Ulos­teet ja virtsa ovat vastaavaisuuksien tieteessä ihmisen itsek­kyydestä johtuvia pahuuksia ja vääryyksiä. Näissä kaupun­geissa tosin asuivat vain parhaat juu­talaiset. Suurin osa juuta­laisista eli erämaissa, joissa heidän ainoa ilonsa on silpoa, keittää ja kiduttaa kuoliaaksi jokainen tapaamansa ihminen (Arcana Coelestia, 941). Tällainen on todellisuudessa kasaa­rien luonne, joita monet yksinkertaiset ihmiset pitävät ”Juma­lan valittuna kansana”.

Kasaarikansassa itsekkyys on saavuttanut maksiminsa. Tämän päivän kasaarit ovat paljon pahempia kuin Sweden­borgin aikana, sillä peritty pahuus lisääntyy sukupolvittain. Kasaarit ovat tänään jättiläismäinen, äärimmäisen hyvin or­ganisoitunut mafia, jonka päämääränä on Talmudin opit: maa­il­man valloittaminen, kristittyjen tuhoaminen ja kaikkien kansojen alistaminen orjuuteen. Ka­saarien kan­sainvälinen pe­tokseen, koronkiskontaan, mediavaltaan, sodanlietsontaan ja mur­hiin poh­jau­tuva kansoja tuhoava toi­minta on ri­kos ih­miskuntaa vastaan. Kasaa­reita ei voi pitää var­sinai­sesti kan­sana tai etnisenä ryhmänä, vaan rikollisena jättiläisma­fiana, joka uhkaa kan­sojen ole­mas­saoloa. Vaikka monet ta­vallisista kasaareista ovat aivan kunnon ihmisiä, ovat he kuitenkin viimeisenä lenk­kinä siinä ket­jussa, jota kasaarien ylijohto ohjaa ja käyttää hyväkseen to­teut­taakseen Talmudin kam­mottavat tavoitteet.

Tiedän, että edellä esitetty teksti tuntuu monesta järkyttävältä. Mutta näin asiat ovat taivaan valossa: taivaan valo paljastaa perkeleen olemuksen. Kasaarien kautta on tullut pla­neetallemme virtaus syvimmistä helveteistä. Kasaarit ovat ol­leet hallitseva väestö planeetallamme viime vuosi­kym­me­ninä, vaikka harva tietää tämän. Koko 1900-lukua voisi his­toriassa kuvata ”kasaarien aikakaudeksi”. Kasaarit ovat syy­päitä lähes kaikkiin aikamme suuriin ongelmiin.

Kasaarien vastainen taistelu on lähimmäisenrakkautta kor­keimmassa muodossaan, sillä sen tavoitteena on koko ih­miskunnan pelastaminen perkeleeltä. Kasaarit ja heidän sotilasvaltio Israel muodostavat uhan ihmiskunnan eloonjäämiselle. Israel tulee lakkauttaa juutalaisvaltiona ja palestiinalaisten oikeudet on palautettava. Israel on planeettamme vakavin uhka.

Benjamin Kivilohkare/ Nova Hierosolyma ry.

 

Lähteet

Swedenborg, Emenuel. Argana Coelestia. Saatavilla: http://www.sacred-texts.com/swd/ac/index.htm

About Toimitus

Check Also

tehoton psykiatria

SAIRAUS NIMELTÄ PSYKIATRIA 1; Psykiatria tieteellisenä hölynpölynä

Nykyajan lääketiede on kehittynyt valtavasti. Tutkimusmenetelmät ja niihin liittyvä teknologia ovat nyt jotain aivan muuta kuin joitain vuosikymmeniä sitten. Ajatellaanpa vaikka kuvantamisteknologiaa tai DNA-tutkimusta. Yleisesti ajatellaan, että lääketiede on tehnyt valtavia harppauksia kaikilla lääketieteen sektoreilla. On kuitenkin yksi lääketieteen haara, jolla tällaisia harppauksia ei ole tehty, ja se on psykiatria. Psykiatria on ainoa lääketieteen haara, jossa lääkärien keskuudessa on syntynyt sitä vastustava liike ”antipsykiatria”. Wikipedia: ”Psykiatrian vastaisuus tai antipsykiatria on näkemys, jonka mukaan psykiatrisista hoidoista on potilaille enemmän vahinkoa kuin hyötyä.