Home / Yhteiskunta / Läntisillä valtioilla ei ole vielä itsenäistä finanssipolitiikkaa ollutkaan
Hiljattain Vastavalkeassa ihmeteltiin sitä, ovatko keskuspankit kaappaamassa vallan valtiolta? Varmaa lienee, että keskuspankit ja kansainvälinen rahoitusmaailma yleensä ovat vahvistamassa hegemoniaansa valtioiden sisällä. Mutta valtaa ei keskuspankkien tarvitse valtioilta kaapata, sillä länsimaisten valtioiden taloudellinen riippumattomuus on ollut menetettynä jo ainakin sata, tai satoja vuosia. Keskuspankit ja globaalit laillistettuun ryöstöön perustuvat rahoituslaitokset ovat sanelleet jäätävät ehtonsa niin Euroopan unionille kuin yksityisille valtioille. Mutta kuten sanottu, keskuspankkien hegemoniaa voidaan aina vahvistaa.

Läntisillä valtioilla ei ole vielä itsenäistä finanssipolitiikkaa ollutkaan

Hiljattain Vastavalkeassa ihmeteltiin sitä, ovatko keskuspankit kaappaamassa vallan valtiolta? Varmaa lienee, että keskuspankit ja kansainvälinen rahoitusmaailma yleensä ovat vahvistamassa hegemoniaansa valtioiden sisällä. Mutta valtaa ei keskuspankkien tarvitse valtioilta kaapata, sillä länsimaisten valtioiden taloudellinen riippumattomuus on ollut menetettynä jo ainakin sata, tai satoja vuosia. Keskuspankit ja globaalit laillistettuun ryöstöön perustuvat rahoituslaitokset ovat sanelleet jäätävät ehtonsa niin Euroopan unionille kuin yksityisille valtioille. Mutta kuten sanottu, keskuspankkien hegemoniaa voidaan aina vahvistaa.

Muistamisen arvoista on, että nykyaikaisen koronkiskontaan perustuvan keskuspankkijärjestelmän perustivat hollanninjuutalaiset maahanmuuttajat Englannissa 1694. Tämän saattelemana länsimaat toisensa jälkeen alkoivat velkaantua yksityisille pankeille, mikä nujersi länsimaiden poliitikot pankkiirien lakeijoiksi.

Havaintoja keskuspankkien vallan lisääntymisestä

Muutamia poimintoja referoituna Vastavalkean yllä mainittuun artikkeliin viitaten:

Englannin keskuspankin pääjohtajan Mark Carneyn elokuussa 2019 pitämän puheen mukaan maailman tulisi harkita siirtymistä virtuaaliseen valuuttaan, joka vähitellen korvaisi dollarin hegemonisena varantovaluuttana. Puhe pidettiin USA:n keskuspankin FED:n seminaarissa Wyomingissa.

Viime elokuussa maailman suurin varainhoitoyritys BlackRock esitti julkaisuissaan, että valtiot eivät enää olisi itsenäisiä päättäjiä finanssipolitiikassaan, vaan keskuspankkien asiantuntijat määrittäisivät, mihin tarkoituksiin ja kuinka paljon rahaa käytettäisiin.

Vihreä talous

Mark Carneyn puhui myös YK:n ilmastokokouksessa syyskuussa 2019. Puheessaan hän esitti vieläkin kauaskantoisempia pyrkimyksiä mainiten kuinka vihreästä taloudesta olisi tarkoituksena tehdä raha- ja finanssipolitiikan valtavirtaa. Tällöin lainoja myönnettäisiin ainoastaan niille yrityksille, jotka sitoutuvat vihreään politiikkaan. Muiden yritysten rahoitus loppuisi ja niiden annettaisiin sammua.

Vaihtuuko valta rahajärjestelmässä?

Yllä mainittu BlackRock on maailman suurin varainhoitoyritys. Neljä sen johtotehtävissä operoivaa henkilöä julkaisi elokuussa 2019 raportin Dealing with the next downturn: From unconventional monetary policy to unprecedented policy coordination. Kirjoittajista kolme ovat toimineet keskuspankkiireina FED:ssä, Sveitsissä ja Israelissa.

Raportin mukaan tulisi siirtyä epätavanomaisista keinoista ennennäkemättömiin keinoihin tulevan taloudellisen laskusuhdanteen hoitamiseksi.

Epätavanomaisista keinoista on hyödynnetty määrällistä elvytystä (QE, Quantitative Easing). Keskuspankit ovat ostaneet yksityisiltä pankeilta valtavia määriä valtioiden velkakirjoja sekä muita, joukkovelkakirjoja, jotka ovat olleet osittain arvottomia. Tämän hengähdysajan antaminen pankeille ei ole kuitenkaan ratkaissut varsinaista ongelmakenttää. Rahat eivät ole ohjautuneet tuottaviin investointeihin eivätkä kulutukseen. Pankit ovat ostaneet johdannaisten lisäksi omia osakkeitaan sekä kartuttaneet kuplataloutta.

Ennennäkemättömät menetelmät pitäisi raportin mukaan ottaa käyttöön siinä vaiheessa, kun todelliset vaikeudet alkavat, ja jo käytetyt raha- ja finanssipolitiikan mekanismit eivät enää selvittäisi tilannetta. Kyseessä oleva ”suoran toiminnan” tie (going direct) tulisi merkitsemään ensinnäkin keskuspankkikorkoa koskevan säätelymekanismin ohittamista. Valtioiden toimintaa olisi siten rahoitettava suoremmin. Lisäksi finanssipolitiikka pitäisi pakkokeinoin alistaa ohjaukseen korkotasojen liiallisen nousun estämiseksi.

Finanssitalouden pysyvä laajentuminen eli niin kutsuttu helikopteriraha olisi suorantoiminnan äärimmäinen muoto. Tällä tavoin voitaisiin päästä tavoiteltuun inflaatiokehitykseen, mikäli kyseisen toteutuksen muoto olisi riittävän laaja. Väljät reunaehdot voisivat horjuttaa instituutionaalista uskottavuutta sekä kontrolloimatonta kulutusta budjettien kautta.

Vastavalkea esittää sen, mitä Harley Schlanger (Schiller Institute) ja Paul Gallagher (LaRouchePAC) ovat sanoneet suorantoiminnan äärimmäisestä muodosta: Siinä finanssipoliittinen päätäntävalta siirtyisi poikkeustilanteissa valtioilta keskuspankeille. Valtioiden budjeteista päättäisivät näissä tilanteissa keskuspankkien asiantuntijat. Kysymys olisi siis vallankaappauksesta.

 

Yhdysvaltojen johtama taloudellinen hegemonia on sortumassa

Yhdysvallat ovat perustaneet vapaakauppasopimusten verkostoa integraatioksi Atlantin sekä Tyynenmeren ympärille. Kuitenkin Yhdysvaltalaisjohtoinen taloudellinen vaikutusvalta on hiljalleen jäämässä globalisaatiokehityksessä kehittyvien suurvaltojen ympärille rakennetun blokin eli BRICS-liittouman varjoon. Erikoisesti tämän liittouman vuosituhansia vanhat sivilisaatiot, kuten Kiina ja Intia nousevat poliittisena sekä taloudellisena voimavarana läntisen blokin eli angloamerikkalaisen imperialismin haastavaksi kilpailijaksi, ja jopa sen edelle. [1] Tähän kilpailuun antaa BRICS-liittoumalle väkevän panostuksen Euraasian mantereen kolmas suurvalta, itäinen naapurimme Venäjä, joka on itsekkin BRICS-liittouman maita. BlackRock-raportin suunnitelmista huolimatta voisi hyvinkin olla mahdollista, että dollarin vaikutuksen tulevaisuudessa ylittää Kiinan renminbi eli kirjaimellisesti lausuttuna kansan raha.

 

Juuri ylläesitettyyn viitaten Mark Carneyn ja BlackRock-raportin finanssitalouden kaiken järisyttävät laskukaudet ovat ilmeisen tietyn rahaeliitin keinotekoisesti suunniteltuja tulevaisuuden skenaarioita. Näin saataisiin yksittäisiltä valtioilta taloudellista sekä poliittista hegemoniaa siirrettyä Yhdysvaltalaisjohtoisen blokin, toisin sanoen negatiivisen globaalin hallinnan piiriin.

 

Taloudellinen epäitsenäisyys on historiallinen tosiasia

BlackRock-raportin ilmoittamat muutokset luonnollisesti vahvistavat keskuspankkien finassipoliittista hegemoniaa valtioiden sisällä, kuitenkin selvää lienee, että kansainvälinen korkoa korolle rahoitusjärjestelmä on riistänyt valtioilta taloudellisen itsenäisyyden. Rahoitusinstrumenttien asettamat ehdot ovat sitouttaneet valtiot rahoituslaitosten sanelemiin talouspoliittisiin ohjelmiin. Eikö tämä sitten ole globaalien rahoituslaitosten valtaa valtioiden sisällä? Nämä ehdot eivät koske ainostaan talouspolitiikkaa vaan myös palkkapolitiikkaa, sosiaalisektoria että julkistataloutta.

Ketkä hallitsevat kansainvälistä rahoitusjärjestelmää?

Koska länsimaisilla valtioilla ei ole nykyisin itsenäistä talouspolitiikkaa, omaa rahaa ja sen paino-oikeutta, ovat valtiot kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden orjuudessa, kuten myös IMF:n kaltaisten rahoitusinstituutioiden armoilla. Kuten IMF:n selvityksestä paljastuu, että valtiot eivät enää olisi nykyisinkään itsenäisiä päättäjiä finanssipolitiikassaan.

IMF on kansainvälinen valuuttarahasto (International Monetary Fund, IMF), joka on Maailmanpankin sisarjärjestö. IMF:n tehtäviksi virallisesti ilmoitetaan olla jäsenmaidensa talouskehityksen ja rahoitusmarkkinoiden vakauden edistäjänä.

IMF:llä, jolla on 189 jäsenmaata, on Suomen osuus siitä pääomasta 0,5 prosenttia.

IMF seuraa jäsenmaidensa taloutta sekä myöntää lyhyitä ja keskipitkiä luottoja lähinnä maksutaseongelmiin. Valtiovarainministeriö ilmoittaa luotonannolle olevan tyypillistä, että luoton saaja sitoutuu IMF:n kanssa sovittuun talouspoliittiseen ohjelmaan.

Jo Michel Chossudovsky selvittää kirjassaan Köyhyyden globalisointi kuinka johtavat rahoituslaitokset, ennen kaikkea Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki, ovat pakottaneet kolmannen maailman maat – jo vuodesta 1989 lähtien, mukaan lukien myös Itä-Euroopan – maailmantalouden rakenteiden perustuvaan muutoksiin. Johtavien rahoituslaitosten toiminta on ruokkinut inhimillistä köyhyyttä ja ympäristön tuhoa, sosiaalista eriarvoisuutta, saanut aikaan syrjintää ja etnisiä selkkauksia sekä murentanut naisten oikeuksia. Luottoja saaneet valtiot ovat Chossudovskyn mukaan sitoutuneet (onnettomuudekseen) juuri IMF:n ja muiden sen kaltaisten rahoituslaitosten sanelemiin taloudellisiin ehtoihin saadakseen lainoja.[2]

Kansainvälisten rahoituslaitosten globaali hegemonia on historiallinen tosiasia

Kuten yllä johdannossa jo todettiin on länsimaisten valtioiden taloudellinen riippumattomuus ollut menetettynä jo ainakin sata vuotta. Keskuspankit ja globaalit laillistettuun ryöstöön perustuvat rahoituslaitokset ovat määrittäneet taloudelliset ja sosiaaliset sopeutusohjelmansa niin Euroopan unionille kuin yksityisille valtioille.

Esimerkiksi Suomen taloudellisen taantuman juuret löytyvät maan ajautumisesta poliittisen johdon alaisuudessa juutalaisen eliitin kontrolloimien kansainvälisten rahoituslaitosten sekä talouskeinottelijoiden uhriksi. [3; 4]

Koska Suomi, kuten läntiset valtiot yleensä, ovat olleet taloudellisesti riippuvaisia kansainvälisistä rahoituslaitoksista, ja niiden ehdoista, ei tämä ole voinut olla vaikuttamatta maiden sisä- ja ulkopolitiikkaan.

Suomen itsenäistyminen oli vain kulttuurellista

Tulee huomata, että Suomi ”itsenäistyi” vuonna 1917 lähinnä idealistiseen kansalliseen heräämiseen sisältyvänä suomenmielisyytenä, mutta taloudellisesti Suomi ei ollut itsenäinen. Suomi luisui jo1860-luvulta alkaen ”juutalaisten” Rothschildien lainoittamaan velkaorjuuteen. Otto Reinhold Frenckell työskenteli 1860–1867 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen johtajana, ja oli ottanut joulukuussa 1864, ennen Suomen valtionlainaa, Hypoteekkiyhdistyksen ensimmäisen ulkomaisen lainan M. A. V. Rothschild & Söhnen pankkiiriliikkeestä, joka sijaitsi Frankfurt am Mainissa, kooltaan kolme miljoonaa Preussin taalaria, saattaen Suomen ”juutalaisen” eliitin velkaorjuuteen. Näin Suomi pääsi Rahataloudellisesti riippumattomaksi Venäjästä sitoutuen samalla Rothschildien hopeamarkkaan ainoana laillisena maksuvälineenä Suomessa.[5; 6; 7; 8]

Lienee myös mielenkiintoista huomioida, että keskuspankkien hegemonian kasvattamisesta yksityisten valtioiden suhteen puhunut Mark Carney osallistui Bilderberg-ryhmän vuosikokouksiin vuosina 2011 ja 2012. [9; 10]

Nämä bilderbergkokoukset ovat vapaamuurareiden ”salaohjekonferensseja.” Bilderbergryhmän taustavoimia ovat vapaamuurareiden lisäksi kaksi ”juutalaista” pankkiirisukua; Rotschildit ja Rockefellerit. Vapaamuurarit ovat sionistisen eliitin yksi voimakkaimmista poliittisista instrumenteista. [4]

Vastavalkea kirjoittaakin, että Carney on syntynyt Kanadassa ja toiminut pitkään pankki- ja finanssialalla – Goldman Sachsilla, Kanadan valtiovarainministeriössä ja Kanadan keskuspankin pääjohtajana. Carney on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista keskuspankkiireista. Carney on siis saanutkin hyvää kokemusta ”juutalaisen” eliitin kotrolloimassa Goldman Sachsissa.

Karen Hudes kertoo, että maailman rahoitusjärjestelmiä hallitsee ja kontrolloi pieni ryhmä korruptoituneita ja vallanhimoisia henkilöitä, jotka toimivat yksityisesti hallinnoidun U.S. Federal Reserven (Fed) keskiössä. Hudes on Yalessa lakimies, joka on toiminut Maailmanpankissa yli kaksi vuosikymmentä, mutta eipä toimi enää.

Hudesin mainitseman sveitsiläistutkimuksen mukaan olemassa sellainen globaali ”super-entiteetti”, joka koostui ainoastaan 147:stä hyvin tiiviisti toistensa kanssa yhteistyötä tekevästä megakorporaatiosta. Periaatteessa vain yksi prosentti kaikista yrityksistä pystyi hallitsemaan 40 prosenttia koko verkoston yrityksistä”, kuvaili sveitsiläistutkimuksen Glattgelder. Useimmat olivat rahoituslaitoksia. 20 kärkiyrityksen joukkoon sisältyivät Barclays pankki, JP Morgan Chase & Co sekä Goldman Sachs Group.[11] Nämä ovat siis juutalaisia pankkeja.

Mainittakoon myös, että Yhdysvaltain ”juutalaisen” eliitin omistama sekä kotrolloima keskuspankki Federal Reserve on toimintansa aloittamisestaan alkaen vuodesta 1913 toimenpiteillään tuhonnut maan taloutta sekä muiden maiden talouksia. Oikeudellinen perusta tälle systeemille ryöstää järjestelmällisesti kansaa saatiin runnottua Federal Reseve -lakina juutalaispankkiirin Paul Warburgin aikaansaannoksena.4

Hudesin mukaan globaali eliitti ei ainoastaan hallitse näitä megakorporaatioita, vaan myös dominoivat vaaleilla valitsemattomia ja vastuuvelvoittamattomia organisaatioita, jotka hallitsevat käytännössä kaikkien maailman valtioiden rahoitusta. Maailmanpankki, IMF ja keskuspankit kuten Fed kirjaimellisesti hallitsevat rahan luontia ja virtausta maailmanlaajuisesti. Tämän järjestelmän huipulla toimii Kansainvälinen järjestelypankki BIS. [11]

Hudesin mukaan keskuspankit, keskuspankkien keskuspankki BIS ja muut rahoitusinstituutiot ovat jo saaneet erittäin voimakkaan valta-aseman kansainvälisessä finanssipolitiikassa ja kansallisvaltioiden politiikassa sekä taloudessa.

 

Lopuksi

Lähes sataprosenttisesti käytössämme oleva raha on yksityisten liikepankkien luomaa velkaa. Rahan tyhjästä luomisen väittämää tukee vielä sekin, että länsimaissa ei ole käytetty kultakantaa vuosikymmeniin.

Suomen poliittiset pölkkypäät ovat globaalien pankkiirien marionetteja, jotka ovat asettaneet näiden verenimijöiden edun Suomen kansallisen edun edelle. Kansainväliset rahoituslaitokset lainaavat rahaa maailman valtioille ottaen korkoa ja vielä koron korkoa. Kansainvälinen pankkitoiminta on laillistettua jättiläismäistä pankkirosvousta. [12] Uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun asiakkaat velkaantuvat yksityisille pankeille. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan.

Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit mafian kaltaiset yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ja lainanpääoman ilmaisena rahana. Esimerkiksi korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan muiden muassa velallisen yrityksen tai palkansaajan tekemän työmäärän palkasta.

Suomi voi siirtyä omaan valuuttaan ja luoda sen itsenäisesti. Suomen pitäisi siirtyä talousdemokratian reformiin.

Valtion omistuksessa oleva keskuspankki voisi luoda tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan tulisi olla korotonta. Tällaista rahaa voitaisiin käyttää investointeihin, jotka lisäisivät työllisyyttä ja siten kulutuksen myötä maan vaurautta sekä omavaraisuutta. Tietysti valtion pitäisi olla täysin itsenäinen.

Markku Juutinen

Lähteet

http://barnesreview.org/pdf/TBR2012-no5-4-14.pdf

Timo Kuronen (27.10.2019.) Vastavalkea. Ovatko keskuspanki kaappaamassa vallan valtiolta. Saatavina: https://vastavalkea.fi/2019/10/27/ovatko-keskuspankit-kaappaamassa-vallan-valtioilta/

Taloustiede (2019). Mikä on varantovaluutta. Saatavina: https://fi.histoire-ucad.org/mika-varantovaluutta

BlacRock (2014). Terms and conditions. Saatavina: https://www.blackrock.com/sg/en/terms-and-conditions?targetUrl=%2Fsg%2Fen%2Fintroduction-to-blackrock

Valtiovarainministeriö. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF). Saatavina: https://vm.fi/kansainvaliset-rahoitusasiat/kansainvalinen-valuuttarahasto-imf

Blackrock (2019). Saatavina: https://www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/bii-macro-perspectives-august-2019.pdf?fbclid=IwAR3JGb97SDWwQOF_wXJlrAdO_EjzPUlpX4s-JfjOfe1Jeup4hNGa0r4vqrQ

………………………..

1. Hopewell, Kristen (2015). Different paths to power: The rise of Brazil, India and China at the World Trade Organization.

2. Chossudovsky, Michel (2001). Köyhyydeb globalisointi.

3. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405

4. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

5. Antti Honkamaa: Suomen suurin ystävä. Ilta-Sanomat, 26.2.2013.

6. Sanoma News; http://www.porssitieto.fi/osake/jvk/kantanen.pdf

7. Hypo: http://www.hypo.fi/tietoa-hyposta/historia/

8. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild

9. Bilderberg Meetings: St. Moritz, Switzerland, June 9-12, 2011: Final List of Participants. Bilderberg Meetings. June 9, 2011. Archived from the original on August 28, 2011. Retrieved August 9, 2013.

10. Bilderberg Meetings: Chantilly, Virginia, USA, May 31-June 3, 2012: Final List of Participants. Bilderberg Meetings. Archived from the original on July 26, 2013. Retrieved August 9, 2013.

11. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130; http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/; http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3; http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ

12. The New York Times (27.9.2008). Wall Street, R.I.P.: The End of an Era, Even at Goldman.

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

KiinaX

Japanin asettamat pakotteet lisäävät Kiinan autokauppaa Venäjälle

Japani otti käyttöön uusien sekä käytettyjen yli 1,9-litraisten autojen vientikiellon Venäjälle. Rajoitukset otettiin käyttöön 9. …