New Jerusalem
Risti on vanhan kristillisen kirkon symboli, joka kuvaa kiusauksia
 ja kärsimystä, mutta Uuden Jerusalemin symboli on kruunu, 
joka kuvaa voittoa kiusauksista (lat. corona; Jes. 62:3).
   ETUSIVU      ÄLYKKYYDEN KEHITTÄMINEN      3. LUKU: TEOLOGISTEN TEOSTEN VASTAANOTTO
Emanuel Swedenborg (1688-1772)."Vaimo, vaatetettu auringolla, ja 
kuu hänen jalkojensa alla,..".
 (Ilm. 12: 1).
                __________


Yhteydenotot:
kalevim9@gmail.comSISÄLLYS

 

TEOLOGISTEN  TEOSTEN VASTAANOTTO

Benjaminin rooli Uudessa Jerusalemissa

Syntymäpaikka ja muita vastaavaisuuksia

Peritty pahuus

Uusi ihmisrotu

KIRJALLISUUTTA

 

3. LUKU

 

 

TEOLOGISTEN  TEOSTEN VASTAANOTTO

 

”Ne asiat, joita tässä kirjassa on kerrottu taivaas­ta, henki­maailmasta ja helvetistä, tulevat olemaan himmeitä niille, joilla ei ole halua tuntea henkisiä totuuksia, mutta kirkkaita sellaisille, joilla tällainen halu on. Kirkkaimpia ne ovat ih­misille, joilla on mieltymys totuuteen totuuden itsensä tähden, eli jotka rakastavat totuutta koska se on totta. Sillä mitä ra­kastetaan, se tulee mieleen valoisana ajatuk­sena, etenkin kun rakastetaan totuutta, sillä kaikki totuus on valossa.”

Swedenborg: De Coelo et de Inferno, n. 603.

 

         Swedenborgin teologinen tuotanto on tavattoman laaja. Nyky­aikaisina painoksina se käsittää noin kaksi hyllymetriä. Swe­denborg ei ole koskaan saavut­tanut suurta kansansuosiota, vaan hänen teoksensa ovat tavoittaneet vain pienen totuu­denetsijäin piirin. Hän ei itse koskaan perustanut mitään seu­rakuntaa teostensa ympärille. Hän katsoi tehtäväkseen ainoas­taan kirjoittamisen ja julkaisemisen. Eräässä teokses­saan hän kuitenkin huomauttaa, että Uusi Kirkko tullaan perustamaan muualla, ja että hänen teoksensa tulevat olemaan sille hyö­dyksi. Swedenborg ei myös­kään vaatinut, että kaikkien tulisi hyväksyä hänen teoksensa. Henkisessä päiväkirjassaan 27. elokuuta 1748 hän kertoo:

 

”Keskustelin henkien kanssa siitä, kuinka kirjoituk­seni näistä asioista otetaan vastaan, kun ne julkais­taan, sillä pahat henget olivat tuoneet esiin ajatuksen, ettei kukaan ymmärtäisi niitä, vaan että ihmiset hylkäisivät ne. Kun nyt olin kadulla ja keskustelin henkien kanssa, minulle kerrottiin, että kirjoitukseni otettaisiin vastaan viidellä eri tavalla. Ensiksi on oleva sellaisia uskon vihollisia, joilla on aivan eri vakaumus. Nämä hylkäävät kirjoi­tukseni, sillä he eivät voi niitä vastaanottaa, koska ne eivät pysty tunkeutumaan heidän mieleensä. Toinen ryhmä ottaa ne vastaan tietoperäisesti ja pitää niitä kum­mallisuuk­sina. Kolmas ryhmä ottaa ne vastaan älyl­lisesti, niin että heidän on helppo omaksua ne, mutta he jäävät elämänsä suhteen ennalleen. Neljäs ryhmä saa niis­tä vakaumuksen, niin että ne pääsevät paran­tamaan heidän elämäänsä. He palaavat kyseisiin totuuksiin eräis­sä tiloissaan ja hyötyvät niistä. Viides ryhmä ottaa ne vastaan riemulla ja vakautuu niihin pysyvästi.”

 

Swedenborg lahjoitteli teoksiaan useille eurooppa­laisille yli­opistoille sekä johtaville pappismiehille. Niitä ei kuitenkaan ymmärretty, vaan ne hylättiin merkityksettöminä. Jotkut har­vat tajusivat niiden sisällön ja ryhtyivät kääntämään niitä omalle kielel­leen. Tällaisia henkilöitä oli erityisesti Englan­nissa, ja tätä nykyä onkin lähes kaikki Swedenborgin teok­set käännetty englanniksi. Pienessä luonnoksessaan Historia Eccle­­siastica Novae Ecclesiae (Uuden Kirkon kirkollinen historia) Swedenborg kirjoittaa:

 

”Kirjoitukseni on sellaista, että se loistaa kirkkaa­na niille, jotka uskovat Herraan ja uuteen ilmestyk­seen, mutta pysyy merkityksettömänä niille, jotka kieltävät nämä kirjoitukseni eivätkä pidä niistä ulkoisten syiden vuoksi. Kokemuksiani siitä, että kirjoitusteni tyyli on tällaista: (1) Hollantilaisista kirjantarkastajista, jotka oli koottu yhteen henkimaail­massa, eräs piti teoksiani par­haimpina kaikista kir­joista Sanaa lukuun ottamatta. Toi­nen sanoi, ettei hän nähnyt niissä mitään muuta kuin turhia ja mieli­kuvituksellisia asioita, ja että ne tulisi hy­lätä sen vuoksi arvottomina. (2) Sama tapahtui Englan­nissa, missä lähetin teoksiani yliopistoihin, koska kir­kolliset piirit olivat ne hylänneet. (3) Beyer, Rosen ja eräät muut Göteborgissa; jotkut näkivät niissä Jumalan tekoja, toiset pitivät niitä huiputuksena, toiset eivät näh­neet niissä mitään. (4) Ruotsissa toisaalta Filenius sekä toisaalta eräät toiset henkilöt, jotka pitäisi ehkä nimetä. (5) Kun luin julkaisemiani teoksia erään petollisen ja hämäräperäisen henkilön läsnä olles­sa, ne vaikuttivat tur­hilta. Toisin kävi eräiden tois­ten seurassa.”

 

Swedenborgin teoksilla on tosiaan se merkillinen luonne, että ne vaikuttavat toisiin puoleensavetävästi ja toisiin luotaan­työntävästi. Koska suurin osa nyky­ajan ihmisistä on aistillisia materialisteja, vain hyvin harvat löytävät Swedenborgin teok­set. Swedenborgin teosten pohjalle on kuitenkin perustettu seura­kuntia, aluksi Englannissa ja Amerikassa. Tällä hetkellä ”swedenborgilaisia” seurakuntia on vähän joka puolella maa­palloa. Eniten ”swedenborgilaisia” on Afri­kassa. Swedenborg itse kir­joit­ti, että tietyt afrikka­laiset alkuasukasheimot ovat kaikkein vastaanottavai­simpia hänen opetuksilleen (Conti­nuatio de Ultimo Judicio, n. 73‑78). Yllättävältä voi monesta tuntua se, että Swedenborg piti eräitä aikansa afrikkalaisia heimoja eu­rooppalaisia henkisesti kehittyneempinä. Henkistä kehittynei­syyttä ei Swedenborgin mukaan osoita älyllinen kulttuuri tai tieteiden taso, vaan se, kuinka suuressa määrin Jumalallisia lakeja sovel­letaan käytännön elämään. Pla­neettamme henkinen tila on kuitenkin Swedenborgin ajoista vielä huonon­tunut, ja myös afrikkalaiset ovat tulleet yhä aistilli­semmiksi.

 

          Löysin itse Swedenborgin teokset oman totuudenet­simiseni kautta. En tuntenut ainoatakaan ihmistä, joka olisi harrastanut niiden tutkimista. Saatuani tietää, että Sweden­borgin teologian pohjalta on perustettu seurakuntia, matkustin pian tutkimaan niitä. Olin utelias tietämään, olivatko ”sweden­borgi­laiset” kokeneet samalla tavalla valaistumisen kuin minä tai esim. August Strindberg. Tutkin näitä seura­kuntia sekä Englannissa että Ruotsissa. Tutkimukseni tulos oli minulle pet­tymys. Suurin osa seurakuntalai­silta oli löytänyt Sweden­borgin sosiaalista tietä kuten minkä tahansa uskonnollisen liikkeen. Harvat olivat varsinaisia totuudenetsijöitä. Useimmat olivat vain syntyneet swedenborgilaiseen sukuun tai heidän ystäväpiirinsä oli swedenborgilainen. Joukossa oli myös sel­laisia, jotka vakavasti yrittivät soveltaa tätä teologiaa käy­tännön elämään, mutta suurin osa kuitenkin kuului seura­kuntaan lähinnä muodolli­sesti. Seurakunnat olivat lisäksi jakaan­tuneet eri mielipidesuuntiin, jotka näkivät Sweden­borgin teosten arvon eri tavalla. En havainnut näissä seura­kuntalai­sissa niitä merkkejä, jotka kuuluvat valaistuneelle. Kun tiedustelin minkälaisia kiusauksia he olivat kokeneet, ei juuri kukaan ollut tietoinen edes yhdestä kiusauksesta. Kui­tenkin Swedenborgin mukaan jokai­nen uudestisyntyvä joutuu kiusauksiin, ja vasta kiu­sausten jälkeen ihminen kokee va­laistumisen.

 

          Epäilemättä swedenborgilaiset seurakunnat olivat saa­neet alkunsa yksilöllisten valaistuskokemusten kautta. 1700­-lu­vun lopussa ja 1800‑luvun alussa Swedenborg vetosi moniin älykkäisiin henkilöihin. Tuolloin Swedenborgin kannattajat olivat useimmiten lukeneistoa, erittäin suuri osa heistä oli lääkäreitä, mikä varmaan johtui Swedenborgin teologian yh­tey­destä anatomiaan ja fysiologiaan. Perustetut seura­kunnat rappeutuivat myöhemmin vähitellen, kun sosiaalinen elämä tuli niissä uskonnollista elämää tärkeämmäksi. Suurin osa papeista ei ollut ymmärtänyt uudestisyntymisprosessin perus­lakeja eikä osan­nut antaa tarvittavaa opetusta. Osa papeista vääris­teli Taivaallista Oppia omilla päätelmillään. Sweden­borg kyllä ennustaakin tällaisen kehityksen teokses­saan Apoca­lypsis Explicata (n. 765).

 

          Swedenborg painottaa voimakkaasti, että vain sellaiset ihmiset kuuluvat todelliseen henkiseen kirk­koon, jotka sovel­tavat omassa yksityiselämässään Jumalallisia lakeja eli elävät Kymmenen Käskyn mukaisesti. Pelkällä muodollisella seura­kuntaan kuulu­misella ei ole mitään merkitystä. Uuden Kirkon teologiaa voi siis käyttää väärin kuten mitä tahansa teologiaa. Teologian väärinkäyttöä on mm. se, ettei opetuksia sovelleta käytännön elämään. Uskonto pelkästään älyllisenä asiana on ihmiselle hyödytöntä.

 

          Mielestäni on teologisesti virheellistä perustaa Sweden­borgin teosten pohjalta olemassa olevien kirkkojen kaltaisia seurakuntia, jotka pian muuttuvat sosiaalisiksi laitoksiksi ja tukahduttavat kaiken henki­sen elämän. Tämän seikan ovat oi­valtaneet myös monet muut tämän teologian harrastajat, ja tästä ovat osoituksena useat swedenborgilaiset yhdistykset, jotka eivät ole kirkollisia seurakuntia, vaan julkaisu­yhteisöjä, joiden ainoana tarkoituksena on saattaa Swedenborgin teoksia yleisön saataville. Nämä yhdis­tykset käännättävät Sweden­borgin teoksia latinasta nykykielille ja myyvät niitä edullisesti ‑ usein alle tuotantokustannusten ‑ minkä mahdollistavat lukuisat lahjoitukset ja testamentit.

 

          Swedenborg itse ei odottanut teostensa pohjalle perus­tettavan Uuden Kirkon pikaista tulemista. Tämä käy ilmi hä­nen teoksestaan De Ultimo Judicio (Viimeinen tuomio), joka käsittelee henkimaailmassa vuonna 1757 tapahtunutta viimeis­tä tuomiota:

 

”73. Maailman tila tämän jälkeen (siis viimeisen tuo­mion v. 1757 jälkeen, suom. huom.) tulee olemaan aivan samanlainen kuin tähänkin asti, sillä tämä suuri muutos, mikä on tapahtunut henkimaailmassa, ei aiheuta mitään ulkonaista muutosta luonnollisessa maailmassa. Kaikki asiat jatkuvat kuten ennenkin. Tulee sotia, sopi­muksia ja rauhantiloja. Yhteiskunnal­liset asiat ovat sa­manlaisia yleisesti ja yksityiskoh­taisesti. Herran sanat lopunajoista ’ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista, katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäris­tyksiä tulee monin paikoin’ (Matt. 24: 6, 7) eivät tarkoita samanlaisia tapauksia luonnollisessa maailmassa, vaan vastaavia asioita henkisessä maail­massa. Mutta kirkon tila ei tule olemaan sama tä­män jälkeen. Se kylläkin tulee olemaan sama ulkonai­sesti, mutta eri sisäisesti. Ulkonaisesti tulee olemaan jakaantuneita kirkkoja kuten tähänkin asti, samoja oppeja opetetaan ja pakanoiden uskonnot säi­lyvät. Mutta tästä lähtien kirkon jäsenet tulevat olemaan vapaampia ajattelemaan uskonnollisia asioita, jotka kuu­luvat taivaaseen, koska henkinen vapaus on palau­tettu. Sillä kaikki asiat on pantu järjestykseen tai­vaissa ja helveteissä, ja niistä virtaa jokaiseen Juma­luutta kos­kevaan ajatukseen vaikutusta: taivaista Jumaluuden mukaista ja helveteistä Jumaluuden vastaista. Kuiten­kaan ihmiset eivät tätä juuri huo­maa, sillä he eivät näitä asioi­ta mietiskele eivätkä tiedä mitään henkisestä va­paudesta tai kyseisestä virtauksesta. Mutta taivaissa tämä totuus havaitaan, ja ihminenkin havaitsee sen kuo­lemansa jälkeen. Koska henkinen vapaus on palautettu, sen tähden Sanan sisäinen merkitys on paljastettu ja sen kautta sisäisiä Jumalallisia totuuksia. Sillä tätä aiemmin ihminen ei olisi näitä totuuksia käsittänyt. Ja jos olisi käsittänytkin, hän olisi turmellut ne. Teoksesta Taivas ja helvetti (n. 597 ja eteenpäin) voidaan nähdä, että ihmi­sellä on henkinen vapaus taivaan ja helvetin tasapainon vuoksi ja että ihminen voidaan uudestisynnyttää vain henkisessä vapaudessa.

74. Olen puhunut enkelien kanssa siitä, minkälai­nen on kirkon tila tämän jälkeen. He sanoivat, että heillä ei ole tietoa tulevista tapahtumista, sillä sellainen tieto kuuluu ainoastaan Herralle. Mutta he tietävät, että se orjuus ja vankeus, missä kirkon jäsenet ovat tähän saakka olleet, on nyt poistettu. ja nyt voi kirkon ihminen tästä uudesta vapaudesta käsin havaita sisäisiä totuuksia ja tulla si­säiseksi ihmiseksi, jos hän vain sitä haluaa. He sanoivat myös, ettei heillä ole paljon toivoa nykyisistä kristi­tyistä, mutta suuri toivo eräästä kansasta, joka on erillään kristityistä ja heidän aiheuttamistaan häiriöistä. Tämä kansa on sellainen, että se voi ottaa vastaan hen­kistä valoa ja että sen jäsenet voivat kehittyä tai­vaallis‑henkisiksi ihmisiksi. ja he kertoivat, että näinä päivinä sisäisiä jumalallisia totuuksia paljastetaan tälle kansalle.”

 

Edellä esitetyn perusteella olen sitä mieltä, ettei­vät nykyiset Uuden Kirkon nimellä esiintyvät organi­saatiot ole vielä se Uusi Kirkko, joka tulee kristilli­sen kirkon tilalle ja joka perustuu Sanan spirituaali­sen ja taivaallisen merkityksen ym­mär­tämiseen. Tietenkin näidenkin organisaatioiden jäsenistä pääse­vät Uuteen Taivaaseen kaikki ne, jotka soveltavat Tai­vaallista Oppia käytännön elämäänsä. Parhaiten Swedenborgin teologian soveltamisessa ovat ehkä onnistuneet tietyt afrik­kalaiset alkuasukasheimot sekä eräät salajärjestöt. Esimerkiksi Ruotsin vapaa­muurarijärjestössä on kauan vaikuttanut kolmen swedenborgilaisen asteen järjestelmä: ensimmäisessä asteessa opiskellaan Swedenborgin teoksia, toisessa asteessa nautitaan swedenborgilainen ehtoollinen ja otetaan osaa jumalanpalve­luksiin, kolmannessa asteessa täytyy jäsenen elää sweden­borgilaisessa avioliitossa. Nämä asteet pyrkivät vastaa­maan kol­mea eri taivasta ja niitä vastaavia kirkkoja eli luon­nollista, henkistä ja taivaallista. Vapaamuurarijärjestö sinänsä on kui­tenkin pahan palveluksessa, mutta siitä enemmän tuon­nem­pana.

 

          Swedenborgin teokset ovat vaikuttaneet moneen huo­mattavaan ajattelijaan. Mainitsemieni August Strindbergin, Emersonin ja Patmoren lisäksi mm. Goethe,Balzac ja Henry James vanhempi ovat omak­suneet paljon Swedenborgin aja­tuksia. Goethen teok­sessa Faust näkyy selvästi Arcana Coeles­tian vaiku­tus. Balzac oli tunnetusti Swedenborgin ihai­lija ja kutsui Swedenborgia ”Pohjolan Buddhaksi”. Balzacin ro­maa­nin ”Louis Lambert” päähenkilö kuvaa Sweden­borgin teolo­giaa seuraavasti:

 

”Hänen teologiansa on ylhäinen, ja hänen uskontonsa ainoa, jonka korkeal­le kehittynyt mieli voi hyväksyä. Hän yksin kykenee saattamaan ihmisen Jumalan yh­teyteen, ja hän herättää janon Häneen. Hän vapauttaa Jumalallisen majesteetin niistä kapaloista, joihin eri uskonsuunnat ovat Hänet käärineet.”

 

Myös Dostojevskiin Sweden­borg on tehnyt voimakkaan vai­kutuksen. Rikos ja rangaistus ‑romaanissa voi havaita selviä viitteitä vastaavaisuuksien ymmärtämisestä. Aihetta on käsitel­lyt Czeslaw Milosz esseessään ”Dostojevski ja Sweden­borg".

          Swedenborgin kirjallinen tyyli on kiihkottoman asial­lista. Hän ei pyri tekemään vaikutusta tyylillisil­lä keinoilla. Henry James kirjoittaakin: ”Hänen sanansa ovat täynnä totuut­ta yksitoikkoisuuteen asti” (Substance and Shadow). Vali­tettavasti vain harvat nykyajan psykologeista ovat pereh­tyneet Swedenborgin teoksiin. Kuitenkin amerikkalainen kliininen psykologi Wilson Van Dusen osoittaa vuonna 1975 ilmes­tyneessä Swedenborgin filosofiaa käsittelevässä kirjassaan (The Presence of Other Worlds), että Swedenborg selittää esim. psykoottiset harhat paremmin kuin mikään uuden ajan psykiatrinen suuntaus.

 

          On selvää, että koska Swedenborgin teologian ymmär­täminen vaatii yksilöllistä valaistumista, siitä ei koskaan voi tulla nykyisten uskontojen kaltaista joukkosuggestiota. Nykyi­sin Swedenborgin teologiaan törmäävät lähinnä sellaiset ih­miset, jotka jo varsin kauan ovat etsineet lopullista totuutta. Usein nämä ihmiset ovat noin 25‑30 vuoden ikäisiä. Esi­merkkinä swedenborgilaisesta valaistumisesta otan englantilai­sen St. Johnin kirkkoherran John Clowesin Manches­teristä. Hän oli valaistumisensa aikoihin (v. 1773) hoitanut neljä vuot­ta virkaansa ja etsinyt monta vuotta todellista selkeyttä teo­logiassa. Hänestä tuli myöhemmin useiden Swedenborgin teosten kääntä­jä.

 

          Erään ystävänsä kehotuksesta Clowes oli hankki­nut itselleen Swedenborgin juuri ilmestyneen teoksen Vera Chris­tiana Religio. Teos ei kuitenkaan ollut kiinnostanut häntä, vaan se oli saanut maata monta kuukautta hänen kirjastossaan. Eräänä päivänä hän kuitenkin tuli avanneeksi sen ja huomasi kirjassa sanat ”Divinum Humanum” (Jumal‑Ihminen), joka on Swedenborgin teologian peruskäsitteitä ja tarkoit­taa Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalallista Ihmi­syyttä. Clowes oli tuol­loin lähdössä erään ystävänsä luo maaseudulle; hän sulki kirjan hieman ihmeissään oudosta termistä ja lähti matkaan. Seuraavana aamu­na herätessään hän näki häikäisevän valon ja valon keskellä sanat ”Divinum Humanum”. Hän ei muista­nut tuolloin nähneensä sanoja aiemmin ja piti koko näkyä aisti­harhana. Näky ei kuitenkaan poistunut hänen mielestään, vaan vielä seuraavana aamunakin hän näki nuo sanat, nyt jopa aiempaa kirkkaampana. Silloin hän muisti, että nuo sanathan olivat siitä kirjasta, jota hän ennen matkalle lähtöään oli vilkais­sut. Hän hyvästeli heti ystävänsä ja lähti kotimatkal­le lukeakseen kotona tarkemmin tuosta käsitteestä ”Divinum Humanum”. Nopeasti hän luki läpi koko teoksen. Se, miten teos vaikutti häneen, käy ilmi hänen omista muistiin­pa­noistaan:

 

”Ei mikään kieli voi kuvata sitä iloa, jota tunsin lu­kiessani ensi kerran läpi teoksen Vera Christiana Religio ... Oli kuin ilahtuneeseen ymmärrykseeni olisi virrannut jatkuvasti uutta virkistävää valoa avaten sen mietiskelemään viisauden syvimpiä salaisuuksia sel­laisella tavalla ja niin todistusvoimaisesti, etten ollut sellaista aiemmin kokenut.”

Swedenborgilaisella valaistumisella on tiettyä yhteyttä zen-­valaistumiseen, vaikkakin zen‑valaistus on hyvin rajoittunut. Ei olekaan sattuma, että juuri zeniä länsimaihin välittänyt D. L. Suzuki (k. 1966) on kääntänyt Swedenborgia japaniksi. Suo­malainen lääkäri P. A. Koskenhovi käänsi suomeksi Sweden­borgin teoksen De Coelo et ejus Mirabilibus, et de InfernoDe Nova Hierosolyma et ejus Doctrina Coelesti (Uusi Jerusalem ja sen taivaallinen oppi, Hyvinkää 1938). Lisäk­si Koskenhovi käänsi G. Trobridgen teoksen Sweden­borg, Life and Teaching (Swedenborgin elämä ja opetukset, Salo 1941). C. G. Swan käänsi Swedenborgin teoksen Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma (Elämän oppi Uutta Jerusale­mia varten, Helsinki 1908). Kaikki nämä käännökset ovat valitettavasti puutteellisia. Gaudeamus-kustantaja julkaisi keväällä 2000 kokoelman Swedenborgin pieniä kirjoi­tuksia Jyrki Siukosen suomentamina. Kirjoitukset eivät edusta Sweden­borgin tärkeimpiä, ja Jyrki Siukosen yli puolet kirjasta kä­sittävä johdanto osoittaa vain, ettei hän ole ymmärtänyt Swedenborgia. Tämän kirjoittaja julkaisi syksyllä 2001 salanimellä ”Pertti Niemi” teoksen ”Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan”, joka on tämän kirjan eräänlainen esityö. (Taivas, sen ihmeet ja helvetti, Hyvinkää 1940) sekä teoksen

 

          Minulla on tämän kirjoittajana ilo ilmoittaa kaikille lukijoille, että Ilmestyskirjassa 21:2 mainittu Uusi Jerusalem on alkanut täällä Suomessa tämän kirjoittajan avioliitosta. Jokainen uusi kirkko, jonka Herra on perustanut, on aina alkanut yhdestä avioparista. Niin myös Uusi Jerusalem. Uusi Jerusalem on kaikkien kirkkojen kruunu, sillä se yhdistää taivaan ja  kirkon maan päällä. Se ei koskaan tuhoudu vaan elää ikuisesti. Se, että Uusi Jerusalem on alkanut juuri Suomessa, johtuu siitä, että vasta nyt on syntynyt yhteys Uuteen Taivaaseen allekirjoittaneen vaimon kautta, joka on siirtynyt tähän taivaaseen. Vasta nyt voi Herra virrata suoraan Benjaminin kautta Uuteen Jerusalemiin. Benjamin tarkoittaa vastaavaisuuksien tieteessä yhteyden välittäviä taivaita. Tämä ilmoitus on hätkähdyttävä, mutta se on tosi. Siitä voi vakuuttautua jokainen, joka ryhtyy soveltamaan Uuden Jerusalemin oppia itseensä. Jo olemassa olleilla swedenborgilaisilla seurakunnilla USA:ssa, Britanniassa ja muualla ei ole ollut Benjaminia yhteyttä välittämässä. Siksi ne eivät ole vielä olleet se Uusi Jerusalem, josta Ilmestyskirja kertoo. Uuden Jerusalemin jäsenten peritty pahuus vähenee jokaisessa sukupolvessa ja heistä kehittyy uusi ihmisrotu, jota Jesaja kuvaa luvussa 65: 17-25. Tätä uutta ihmisrotua voi kuvata sanoilla Homo bonus (hyvä ihminen), sillä se on sisäistänyt Jumalalliset Käskyt itseensä ja rakastaa lähimmäistään ja Jumalaa kaikesta sielustaan. Sinä lukija, lähde mukaan tähän uuden ihmisrodun luomisprosessiin! Seuraavassa lyhyt esitys Benjaminin roolista Uudessa Jerusalemissa.

 

 

Benjaminin rooli Uudessa Jerusalemissa

 

Swedenborgin teologialle on heti 1700-luvun lopulla perustettu lukuisia kirkkoja ja ne ovat levinneet ympäri maailmaa etenkin USA:han. Lisäksi on organisaatioita, jotka myyvät Swedenborgin teoksia käännöksinä, sillä Swedenborg kirjoitti kaikki teoksensa latinaksi. Nämä ”kirkot”, joihin kuuluu tuhansia jäseniä, eivät kuitenkaan ole se Uusi Kirkko, jota ”Uusi Jerusalem” Ilmestyskirjassa tarkoittaa. Tämä johtuu siitä, että näillä kirkoilla ei ole suoraa yhteyttä Uuteen Taivaaseen, vaan siihen tarvitaan ”Benjamin”, jonka tehtävä on Taivaan ja Uuden Kirkon yhdistäminen. Sanassa Benjaminin merkitys näkyy Jaakobin poikien Egyptin-matkassa, jolloin ensimmäinen matka epäonnistui, koska Benjamin oli jäänyt pois. Vasta toisella matkalla Jaakobin pojat saivat yhteyden Joosefiin, joka symbolisoi Herraa. Ensimmäinen matka kuvaa ensimmäisten ”swedenborgilaisten” (käytän tätä termiä nykyisistä ”Uuden Kirkon” jäsenistä) yritystä luoda Uusi Kirkko ilman Benjaminia. Vasta kun Benjamin on mukana voi yhdistyminen Taivaan ja maanpäällisen kirkon välillä tapahtua eli vasta nyt suomalaisen ”Benjaminin” luodessa avioliittonsa kanssa suoran yhteyden Uuteen Taivaaseen. Tätä ennen ihmiset maan päällä ovat olleet yhteydessä taivaaseen hyvien henkien avulla, mutta ei varsinaisten enkelien avulla. Henkimaailman rakenne on selvitetty seuraavissa luvuissa. On kuitenkin tärkeätä huomata, että vaikka Jumala johtaakin ihmistä hyvien ja pahojen henkien tasapainon avulla, on ihmisen aina käännyttävä rukouksissa suoraan Jumalan eli Herran Jeesuksen Kristuksen puoleen.

 

Vastaavaisuuksien tieteessä koko taivas on Herran edessä ihmisen muodossa. Sanalla ”Benjamin” tarkoitetaan niitä enkeliyhteiskuntia, jotka sijaitsevat niskassa ja jotka yhdessä yhdistävät pään ja muun ruumiin. Nämä enkeliyhdyskunnat voivat olla myös suorassa yhteydessä maan päällä eläviin ihmisiin aviorakkaudenvälityksellä. Nykyajan ihmiset eivät kuitenkaan tiedä juuri mitään todellisesta aviorakkaudesta, joten viittaan lukuun avioliitosta. Aviorakkaus on kuitenkin taivaan perusrakkaus, sillä se johtuu Jumalallisen Totuuden ja Hyvyyden liitosta.

 

Nykyaikana helvetit, joihin ihminen on yhteydessä pahojen henkien välityksellä, ovat saavuttaneet planeetallamme niin suuren vallan, etteivät henkimaailman hyvät henget pysty niitä vastustamaan, vaan tarvitaan suora yhteys taivaaseen. Tämän yhteyden välittäminen on Benjaminin tehtävä. Vain Benjamin voi paljastaa helvetit ja siepata hyvän ihmisen helvettien vaikutusvallasta. Tätä ei tietenkään tee Benjamin itse, vaan sen tekee Herra Benjaminin avulla. Benjaminin rooli vastaavaisuuksien tieteen mukaan on niin monimutkainen, ettei sitä tässä lyhyessä esityksessä voi tyhjentävästi kertoa. Lyhyesti voi kuitenkin sanoa, että Benjamin tarkoittaa spirituaalis-coelestista ihmistä, joka yhdistää Taivaan (Joosef) maan päällä eläviin ihmisiin (Jaakobin pojat). Benjaminin tehtävänä on paljastaa helvettien vaikutus ihmiskuntaan. Tätä tarkoittaa ”Benjamin on raateleva susi; aamulla hän syö riistaa, ja illalla hän jakaa saalista” (1 Moos. 49: 27). Kuten susi Benjamin sieppaa lampaat eli Uuden Kirkon jäsenet helvettien vaikutuspiiristä.

 

Käytännössä Benjaminin toiminta on kaiken helvetillisen virtauksen paljastamista maan päällä: uskonnossa, politiikassa, sosiaalisessa elämässä, tieteissä, taiteissa ja yleisesti kaikessa elämässä maan päällä. Lisäksi Benjamin antaa aseita helvettien vastaisessa taisteluissa uudestisyntyville, jotka joutuvat kiusauksiin eli koettelemuksiin. Benjaminin tehtävänä on erityisesti johtaa Uuden Kirkon papistoa näkemään helvettien vaikutuksen maan päällisissä asioissa. Benjamin saa tätä tarkoitusta varten henkistä älykkyyttä enemmän kuin muut ihmiset: ”Ja Benjaminin annos oli viisi kertaa suurempi kuin kaikkien muiden.” (1 Moos. 43: 34) ja ”Hän antoi kullekin heistä juhlapuvun, mutta Benjaminille hän antoi kolmesataa hopeasekeliä sekä viisi juhlapukua.” (1 Moos. 45: 22).

 

Ilman Benjaminia Uusi Kirkko tuhoutuisi helvettien vaikutuksesta kuten aiemmatkin aidot kirkot.

Se, että Benjaminin rooli on myös johtaa Uuden Kirkon papistoa, näkyy Psalmista 68: 28: ”Tuolla on Benjamin, nuorin, heitä johtaen, Juudan ruhtinaat joukkoinensa, Sebulonin ruhtinaat, Naftalin ruhtinaat.” Benjamin on suoja helvettien hyökkäyksiä vastaan. Vastaavaisuuksien tieteessä titaanimetalli vastaa spirituaalis-coelestiaalista eli Benjaminia ja titaanihan on metalli, joka parhaiten kestää merivettä (meri on helvetin symboli). Huomattakoon, että kun puhun Benjaminista en tarkoita kirjaimellisesti itseäni, vaan samannimisiä enkeliyhteiskuntia, joiden yhteyteen Herra on minut liittänyt.

 

Uusi Jerusalem eli Uusi Kirkko johtaa moniin vallankumouksellisiin tapahtumiin. Tärkein näistä on uuden ihmisrodun syntyminen Homo sapiens –lajin tilalle. Tämä ihmisrotu syntyy uudestisyntyneistä ihmisistä, joiden jälkeläisistä ns. peritty pahuus asteittain poistuu. Tähän menee useita sukupolvia. Tämä ihmisrotu syntyy vähitellen sitä mukaan kuin heidän sydämiinsä eli sieluunsa sisäistyvät Kymmenen Käskyä. Tätä ihmisrotua voi kutsua termillä ”Homo bonus” eli ”Hyvä ihminen”, sillä sen jäsenissä hyvyys yhdistyy totuuteen ja peritty pahuus poistuu. Peritty pahuus poistuu kuitenkin vain vähitellen ikuisuuteen asti eikä ihmisestä tule täysin puhdasta koskaan. Rakkaus Jumalaan ja lähimmäisenrakkaus ovat tämän uuden ihmisrodun tärkeimmät ominaisuudet. Uusi ihmisrotu luo uudet tieteet ja taiteet sekä täysin uuden elämäntavan. Tästä ihmisrodusta kertoo Jeremia 31: 31-34 ja 24: 7 ja Jesaja 65: 17-25.

 

Vaikka Uusi Kirkko alkaakin ruotsalaisesta tiedemiehestä ja suomalaisesta avioparista tulee siitä kuitenkin kansainvälinen ja se saa aluksi jäseniä lähinnä opiskelijoista ja lukeneistosta ja sellaisista, jotka sydämessään etsivät Jumalaa. Kaikki Swedenborgin teokset palvelevat Uutta Kirkkoa, myös hänen luonnontieteelliset teoksensa, jotka muodostavat uuden tieteenfilosofian siemenen.

 

Katolisen on helpompi kuin reformistiseen kirkkoon kuuluvan omaksua Uuden Kirkon oppi, sillä katolinen on tottunut ripittäytymään. Uudessa Kirkossa ripittäydytään kuitenkin suoraan Herralle Jeesukselle Kristukselle sisäisen Jumalanpalveluksen mukaisesti. Tällaista ripittäytymistä tulee Uuden Kirkon jäsenen harjoittaa päivittäin. Katolisen rippi papille on hyödytöntä.

Myös tietyille luonnonkansoille on helpompaa omaksua Uuden Kirkon opit kuin länsimaiselle ”kristitylle”, jota rasittavat väärä kolminaisuusoppi ja oppi pelastuksen tulemisesta pelkän uskon avulla. Katolisia haittaa pyhimysten palvonta, mikä on täysin hyödytöntä, sillä ihmisen tulee turvautua rukouksissaan yksinomaan Herraan Jeesukseen Kristukseen, joka on taivaan ja maan Jumala.

 

Uusi Kirkko eli Uusi Jerusalem on vastaavaisuuksien tieteen mukaan ”Karitsan vaimo” (Ilm. 21: 9). Tämä tarkoittaa myös sitä, että Uusi Kirkko on avioliitossa Uuden Taivaan kanssa. Mutta tämä avioliitto ei toteudu, kuten ei maallinenkaan avioliitto, ilman molempien osapuolten tahtoa. Tänä päivänä elää monia ”swedenborgilaisia”, jotka kyllä pelastuvat Uuden Kirkon opin avulla, mutta jotka eivät kykene tekemään tästä kirkosta maailmanlaajuista ikuista kirkkoa niin kuin Sanassa on ennustettu. Ei ole löytynyt sellaista avioparia, joka voisi suorittaa tämän kirkon ja taivaan liiton eli olemisen omasta tahdosta avioliitossa tämän Uuden Taivaan kanssa, paitsi nyt eli minun ja puolisoni tahdosta. Me yhdessä olemme tämän kirkon ”pioneeriavioliitto”. Emme tietenkään ota minkäänlaista kunniaa tästä tehtävästämme, sillä kuka tahansa olisi voinut olla tämä ensimmäinen avioliitto, jos vain olisi sitä nimenomaan halunnut. Herra valitsi meidät ja on ilmoittanut vastaavaisuuksilla tehtävämme. Herra on johtanut meitä molempia lapsesta lähtien ikuiseen avioliittoon ja tämä johdatus on myös tuonut mukanaan ankaria kärsimyksiä eli koettelemuksia, jotta avioliittomme olisi puhdistunut synnistä. Esitän seuraavassa hieman näistä vastaavaisuuksista, jotka osoittavat kuinka Herra toimii ikuisuudestaan käsin. Tämä on samalla eräänlainen vastaavaisuuksien tieteen alkeisoppitunti.

 

Kaikilla maallisilla asioilla on henkinen eli spirituaalinen vastaavaisuus. Myös avaruudellisilla asioilla. Muinaisina aikoina astrologia oli perustunut vastaavaisuuksien tieteeseen, mutta nykyajan ”astrologit” eivät tätä tiedettä tunne ja siksi nykyajan astrologia on suurelta osin humpuukia. Myös nimillä ja erilaisilla symboleilla ja geometrisilla kuvioilla on tarkka henkinen merkityksensä, joka avautuu vain sellaiselle, jonka ymmärryksen Jumala on avannut. Seuraavassa hieman avioliittomme eli ensimmäisen varsinaisen Uuden Jerusalemin avioliiton vastaavaisuuksia.

 

Syntymäpaikka ja muita vastaavaisuuksia 

 

Olen syntynyt Suomessa kylässä, jonka nimi on ”Niska”. Niska on vastaavaisuus nimelle Benjamin, joka myös tarkoittaa enkelitaivaan (joka on kokonaisuudessaan ihmisen muotoinen) niskaa, jonka tehtävänä on yhdistää taivaallinen (pää) spirituaaliseen (rinta ja käsivarret) ja luonnolliseen (vatsa lanteet ja jalat). Kylä ”Niska” symbolisoi myös samaa kuin ”Benjamin” eli suojelua helvettien hyökkäyksiltä. ”Niska” on myös Oulujoen varrella, mikä vanha tervankuljetukseen käytetty joki symbolisoi myös Benjaminin funktiota suojella helvettien (meri) hyökkäyksiltä, sillä tervalla suojeltiin laivoja merivedeltä. Myöhemmin keksitty metalli titaani myös symbolisoi samaa, sillä se kestää parhaiten merivettä. Minulla on myös titaanisormus niskassa yhden vaurioituneen niskanikaman vuoksi; se symbolisoi liittoani taivaan kanssa.

 

Avioliittomme solmittiin Tukholmassa 04.05.1978 eli päivä sen jälkeen kun Swedenborgin pääkallo haudattiin Upsalan katedraaliin. Kallo oli varastettu Lontoossa 1700-luvulla. Swedenborgin kalloton ruumis symbolisoi Uutta Kirkkoa ilman taivaallista johtajaa (Benjamin, Psalmi 68). Tässä on vastaavaisuus, sillä Swedenborgin ruumis oli ollut Herran temppelinä hänen kirjoittaessaan teologiset teoksensa. Varsinaisesti Uusi Jerusalem Karitsan vaimona alkoi tuolloin 04.05.1978. Jouduimme koviin kiusauksiin eli koettelemuksiin, joista viimeisessä vaimoni kuoli ja pääsi Uuteen Taivaaseen. Sen jälkeen olen ollut häneen koko ajan yhteydessä, vaikka hän elääkin toisessa maailmassa. Näin toteutui Uuden Taivaan ja Uuden Kirkon avioliitto. Jouduimme vastaanottamaan ankarat kiusaukset, mitkä symbolisoivat sitä väkivaltaa mitä lohikäärmehenkiset papit olivat Uudelle Kirkolle aiheuttaneet. Vaimoni kuolinpäivä ja viimeinen kiusaus tapahtui 25.11.2006, joka oli myös YK:n merkkipäivä ”naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi”. Uutta Kirkkoahan kuvataan Ilmestyskirkossa auringolla vaatetetulla vaimolla, joka seisoo Kuun (usko) päällä.

 

Swedenborg ennusti kirjassaan Apocalypsis Explicata (n. 765), että Uusi Kirkko tulee aluksi olemaan lohikäärmehenkisten pappien hallussa. Lohikäärmeellä tarkoitetaan uskoa ilman lähimmäisenrakkautta. Nämä papit eivät uskalla soveltaa Uuden Kirkon oppia käytännön elämään, vaan toimivat kuten reformoidut papit asettaen uskon lähimmäisenrakkauden edelle. Nämä papit eivät uskalla esim. kertoa totuutta sionismin kansainvälisistä rikoksista, vaikka niiden tunteminen on tärkeää, jotta planeettamme voitaisiin pelastaa uhkaavalta kolmannelta maailmansodalta. Lähimmäisenrakkaus pimeinä aikoina on usein ennen kaikkea pahan eli helvettien vaikutusten paljastamista maallisessa elämässä. Swedenborgilaiset seurakunnat ja yhdistykset ovat kuitenkin tehneet arvokkaan työn kääntäessään kaikki Swedenborgin teokset englanniksi ja näin valmistaneet Uuden Kirkon tulevaisuuden. Englanti on nykyisin johtava maailmankieli, jota lähes joka maassa opiskellaan. Näin niistä pääsee hyötymään ne lukuisat ihmiset, jotka osaavat riittävästi englantia.

 

Kävin nuoruudessani luterilaisen rippikoulun, jonka päätteeksi sain lahjaksi Raamatun. Pappi oli laittanut siihen kohdan muistolauseeksi elämälleni. Se oli Paavalin 2. kirjeestä Timoteukselle luvusta 1, missä lukee, että ”jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät; jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä itseänsä kieltää hän ei saata.”. Kun aloin etsimään tätä kohtaa en sitä löytänytkään saamastani Raamatusta. Kävi ilmi, että se lehti oli jäänyt pois kirjapainossa. Tämä ei ollut sattumaa, vaan Kaitselmuksen huomautus minulle, josta oli tullut ateisti eli olin hylännyt uskon Jumalaan, mikä minulla lapsena oli. Tällä tavoin Jumala ohjasi minua ikuisuudesta käsin. Tällaisia tapauksia on elämässäni useita, mutta mainitsen niistä enää vain tärkeimmän:

 

21.07.1969 olin isäni kanssa katsomassa televisiota aamuyöllä, jolloin ensimmäinen ihminen astui Kuun kamaralle. En ehtinyt katsoa tapausta sillä menin eräänlaiseen transsiin ja makasin monta minuuttia sängyssä pystymättä liikuttamaan jäseniä. Olin liikuntakyvytön sen ajan kun ensimmäinen ihminen astui Kuun pinnalle eli klo 4.56 Suomen aikaan. Ihmettelin ilmiötä, mutta en keksinyt sille selitystä ja olin muuten hyvässä fyysisessä kunnossa. Vuonna 1973 juuri 21.07. klo 4.56 oikean silmäni sisäinen näkökyky yllättäen avautui ja näin kaikissa asioissa eräänlaisen sisäisen merkityksen. Otin esiin rippiraamattuni ja näin siinä sisäisen merkityksen, jota tuolloin kutsuin Raamatun salaiseksi koodiksi. Tämän jälkeen aloin tutkimaan parapsykologiaa, mystiikkaa ja uskontoja löytääkseni selityksen kokemalleni ilmiölle. Vasta heinäkuussa 1975 löysin Swedenborgin teoksen ”Taivas, sen ihmeet ja helvetti”. Heti avattuani kirjan  oikean silmäni sisäinen näkökyky jälleen hetkeksi avautui ja tiesin löytäneeni etsimäni. Swedenborgin teokset paljastavat tuon salaisen merkityksen systemaattisesti ja perusteellisesti, eikä minun tarvinnut mitenkään sokeasti uskoa, vaan ymmärsin, että se oli totta. Swedenborg käyttää tästä salaisesta merkityksestä nimitystä ”Sanan sisäinen merkitys”. Se, että tämä tapaus liittyi ihmisen ensimmäiseen askeleeseen Kuun pinnalla, tarkoittaa juuri sitä, että minä ja vaimoni muodostamme ensimmäisen Uuden Jerusalemin avioparin maan päällä. Lukeehan Ilmestyskirjan luvussa 12: ”Ja näkyi suuri merkki taivaassa; vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä.”

 

Raamatun eli siis Jumalan Sanan luonnollinen merkitys eli siis teksti on vastaavaisuuksien tieteessä ”pilvet”. Sisäisen merkityksen avautuminen on kuvattu Danielin kirjassa (5: 13, 14), missä pilvet tarkoittavat Sanan ulkoista merkitystä ja Ihmisen Poika Sanan sisäistä merkitystä eli Herran toista tulemista Sanan sisäisen merkityksen avautumisena.

 

Toivon, että lukija perehtyy ennakkoluulottomasti seuraavilla sivuilla esitettyyn. Siinä esitetään Uuden Kirkon oppi pääpiirteittäin. Kirjassa on myös sovellettua tietoa maailman tilasta tänä päivänä, mitä tietoa ei löydy muista lähteistä. Ne, jotka ymmärtävät Uuden Jerusalemin opin, pääsevät uudestisyntymään ja heidän jälkeläisistään tulee kohoamaan täysin uusi ihmisrotu, joka on monin tavoin Homo sapiens  –lajia älykkäämpi, sillä sen älykkyys on peräisin suoraan Herralta Jeesukselta Kristukselta ja hänen Uudesta Taivaastaan. Tule mukaan yhdistykseen Nova Hierosolyma eliUusi Jerusalem. Ole mukana maailmanvallankumouksessa, jossa planeetallemme syntyy uusi ihmisrotu Homo bonus rappeutuneen Homo sapiens –lajin tilalle.

 

Peritty pahuus

 

On tärkeää ymmärtää, mitä peritty pahuus tarkoittaa. Se ei tarkoita mitään ”Aatamilta” perittyä perisyntiä, vaan jokainen perii omilta vanhemmiltaan taipumuksen pahaan eli tiettyyn maailmanrakkauden tai itserakkauden muotoon. Tällainen peritty pahuus lisääntyy aina jokaisessa sukupolvessa ja tätä tarkoittaa Käskyissä ”kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat” (1 Moos. 20: 5). Uudestisyntyminen Herrasta katkaisee tämän kierteen ”mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni” (1 Moos. 20: 6). Näin peritty pahuus vähenee sukupolvissa Uuden Jerusalemin jäsenillä ja heistä kehittyy uusi ihmisrotu. Tämä on Uuden Kirkon opin sisin olemus.

Uuden ihmisrodun luominen on välttämätöntä, sillä nykyajan ihmisten peritty pahuus on jo saavuttanut tason, jolta on hyvin vaikea perääntyä joskaan ei mahdotonta. Tämä edellyttää älykkäästi johdettua maailmanlaajuista Uutta Kirkkoa, joka kerää ihmiskunnan parhaimman aineksen siipiensä suojaan ja suorittaa uuden ihmisrodun luomistyön. Tämä luominen tapahtuu Herran Jeesuksen Kristuksen välittömässä suojeluksessa ja Benjaminin johdolla (Psalmi 68).

 

Uusi ihmisrotu

 

Tätä uutta ihmisrotua kuvaa seikkaperäisesti Jesaja 65: 17-25. Oletan tämän kirjoittajana, että uusi ihmisrotu alkaa Suomesta, mutta kehittyy varsinaisesti Etelä-Amerikassa, missä ovat kaikkein suotuisimmat edellytykset Uudelle Kirkolle. Näistä suotuisista edellytyksistä voidaan mainita miljoonat intiaanit ja sekoittuneet ihmislajit, joiden uudestisyntyminen on helpompaa kuin länsimaisen sivistyksen mädättämiltä eurooppalaisilta. Myös Etelä-Amerikassa yleisen katolisen kirkon rippitraditio helpottaa uudestisyntymistä, koska Uuden Kirkon oppi edellyttää ripittäytymistä suoraan Herralle. Etelä-Amerikassa viime vuosina alkanut sosialistinen politisoituminen on myös tekijä, joka voi auttaa Uutta Kirkkoa: Uusi Kirkko voikirkastaa sosialismin periaatteet uskonnollisilla perusteilla ja Uuden Kirkon ja sosialismin yhdistyminen voi olla siunaus vastakohtana kommunismin ja ateismin helvetilliselle liitolle. Etelä-Amerikka on ollut länsimaisen riiston kohteena vuosisatoja ja on vieläkin. Uuden sosialistisen vallankumouksen

liittäminen Uuden Kirkon ja uuden ihmisrodun kehittymiseen avaa valtavia näköaloja.

 

Uusi ihmisrotu – Homo bonus – tulee myös älykkäämmäksi kuin Homo sapiens. Sen jäsenille kehittyy kyky nähdä vastaavaisuuksia kuten oli ensimmäisillä ihmisillä. Tätä ennakoi oikean silmäni sisäisen näkökyvyn avautuminen 1973 ja joka ominaisuus tulee ennen pitkää kaikille uudestisyntyneille ihmisille, ei kuitenkaan ehkä ihan ensimmäisissä polvissa. Tämän kyvyn ansiosta uusi ihmisrotu luo uuden tieteenfilosofian vastaavaisuuksien tieteen pohjalta. Vastaavaisuuksien tiedehän oli tieteiden tiede muinaisille ihmisille, jotka eivät suinkaan polveutuneet apinoista kuten jotkut nykyajan tiedemiehistä uskovat.

 

Swedenborg vielä ennustaa, että tämä uusi ihmisrotu löytää jälleen aviorakkauden, mikä oli muinaisten ihmisten tärkein rakkauden laji. Minun ja vaimoni avioliitto esittää ensimmäistä avioparia, jonka tehtävänä on toimia symbolina. Emme ole mitenkään muuten erikoisasemassa kuin ajallisesti ensimmäinen pari. Me olemme myös saaneet kärsiä tosi kovia koettelemuksia eli kiusauksia.

Sinä, joka luet tämän, voit antaa tärkeän panoksesi tässä maailmanhistorian viimeisessä ja lopullisessa vallankumouksessa. Jos noudatat tässä kirjassa esitetyn sisäisen Jumalanpalveluksen ohjeita, saat valaistuksen ymmärrykseesi suoraan Herralta, etkä tarvitse mitään sokeaa uskoa kuten nykyajan rappeutuneet ”kristilliset” yhteisöt edellyttävät. Voit sanoa kaikille, että ”NUNC LICET”: ”Nyt on sallittu tunkeutua uskon mysteereihin ymmärryksen avulla”. ”Ja Henki ja morsian sanovat: ’Tule!’ Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.” (Ilm. 22: 17). Ja ”Hän, joka näitä todistaa, sanoo: ’Totisesti, minä tulen pian’ Amen, tule, Herra Jeesus!” (Ilm. 22: 20).

 

Nykyaika on muuttunut niin helvetilliseksi, että vain uusi ihmisrotu voi pelastaa ihmiskunnan tuholta. Maailmanlaajuisia ongelmia ei pystytä ratkaisemaan Homo sapiens –lajin avulla, sillä se on täysin degeneroitunut. Vain Herran luoma uusi kansa, jonka sydämiin on kirjoitettu Kymmenen Käskyä voi pelastaa maapallon uhkaavalta tuholta. Uuden Jerusalemin uudestisyntymismenetelmä luo uuden ihmisrodun, joka ei enää tee pahaa toisilleen. Näin ennustettu paratiisi palaa maan päälle. Mutta siihen menee useita sukupolvia, eikä se onnistu ilman synnytystuskia. Tätä uuden älykkäämmän ihmisrodun syntyä kuvaa Danielin kirjan luku 12 ja Jesaja 65: 17-25.

 

 

KIRJALLISUUTTA

 

DE BALZAC, HONORÉ:

Louis Lambert. ‑ Oeuvres completès de H. de Balzac, vol. XVI. Paris 1858.

DOSTOJEVSKI, FEDOR:

Rikos ja rangaistus. Juva 1985.

DUSEN, WILSON V.:

The Presence of Other Worlds. New York 1975.

von GOETHE, JOHANN W.:

Faust. Keuruu 1956.

JAMES, HENRY SR.:

Substance and Shadow. ‑ Selected Works of Henry James Sr. Vol. 8. New York 1983.

JONSSON, INGE & HJERN, OLLE: Swedenborg. Stockholm 1976.

MILOSZ, CZESLAW:

Emperor of the Earth. Berkeley 1977.

NIEMI, PERTTI:  NUNC LICET Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan. Turku 2001.

SWEDENBORG, EMANUEL:

The Apocalypse Explained. Englanninkielinen käännös teok­sesta Apocalypsis Explicata. London 1968.

De Coelo et ejus Mirabilibus, et de Inferno. Londini 1758.

Clavis Hieroglyphica. (kokoelma Jyrki Siukosen suomen­nok­sia eräistä  Sweden­­borgin kirjoituksista). Tampere 2000.

Continuatio de Ultimo Judicio. Amstelodami 1763.

Sketch of an Ecclesiastical History of The New Church. Engl. käännös luonnoksesta Historia Ecclesi­astica Novae Hieroso­lymae.‑Posthumous Theological Works of Emanuel Swedenborg. New York 1978.

TROBRIDGE, G.:

Swedenborg, Life and Teaching. London 1974.