New Jerusalem
Risti on vanhan kristillisen kirkon symboli, joka kuvaa kiusauksia
 ja kärsimystä, mutta Uuden Jerusalemin symboli on kruunu, 
joka kuvaa voittoa kiusauksista (lat. corona; Jes. 62:3).
   ETUSIVU      ERÄITÄ MUITA VASTAAVAISUUSTIETEELLISIÄ HUOMIOITA
Emanuel Swedenborg (1688-1772)."Vaimo, vaatetettu auringolla, ja 
kuu hänen jalkojensa alla,..".
 (Ilm. 12: 1).
                __________


Yhteydenotot:
kalevim9@gmail.com


ERÄITÄ MUITA VASTAAVAISUUSTIETEELLISIÄ

HUOMIOITA

 

Aikamme ihminen haluaa itse ohjata itseään, eikä halua uu­destisyntyä Jumalan ohjattavaksi. Ihmi­sen itseohjaus johtaa aina poispäin Jumalasta materialismiin ja lo­puksi helvettiin. Tällaisen itseohjauksen vastaavaisuus­tieteel­lisiä symboleja ovat mm. auto, lentokone ja ava­ruus­alukset, samoin laiva ja sukellusvene. Kuten aiemmin on mainittu, kaikki luonnon maailman ilmiöt ovat henkisiä vastaa­vai­suuksia. Siksi myös kaikilla ihmisen tekemillä koneilla ja laitteilla on henkinen vastaavaisuutensa. Auto vastaa ihmisen halua ohjata itseään luon­nollisissa hyvyyksissä. Nykyisinhän ihminen luulee kai­ken hyvyyden omaksi aikaansaan­nok­sek­seen, ja siksi auto on koko aikakautemme symboli. Lentokone vastaa ihmisen halua oh­jata itseään spirituaalisissa asioissa, ja avaruusalukset mer­kitsevät halua ohjata itseään coeles­ti­aalisissa asioissa. Esim. parapsykologi­an ja erilaisten teo­sofisten oppien harrastus sekä uskontojen tutkimus ilmentävät näitä haluja. Laiva vastaa edel­leen halua ohjata itseään luonnon totuuk­sissa ja su­kellusvene samaa halua aistillisissa totuuk­sissa. Historiasta voimme nähdä, että ihmisellä on ollut vuosituhansia halu ohjata itseään luonnon totuuksissa, josta on ollut seurauksena tieteellinen tieto (laiva). Aiemmin ihmiset myös uskoivat, että kaikki hyvyys tulee korkeammalta voi­malta, Jumalal­ta. Vasta tällä vuosisadalla ihminen on päättänyt ottaa itse kohtalonsa käsiinsä uskoen hyvyyden tule­van hänen oman toimintansa kautta (auto). Metallista rakennetut sukellusveneet, laivat, autot, len­tokoneet ja avaruus­alukset vastaavat ihmisen halua hallita henkisiä ja taivaallisia totuuk­sia aistillisesta tiedosta käsin. Aiemmin, kun laivat olivat puusta, sisältyi tietoon myös hy­vyyttä, mutta sen jälkeen kun laivat rakennettiin raudasta, kaikki hyvyys oli kaikonnut (puu on hyvän symboli, rauta pelkän totuuden). Ihminen, jon­ka coelestiaalinen mielen aste on avautunut, voisi jatkaa vas­taavaisuuk­sien luokittelua tu­hansilla muilla esimerkeillä.

          Helvetillinen ja taivaallinen virtaus tulevat henki­maailman tasapainon vuoksi samanaikaisesti. Viimeisen tuo­mion vuoden 1757 jäl­keen tullut Taivaallinen Oppi sai seu­rakseen juutalaisten tuho­toiminnanRothschildien pankkien muodossa, mikä toiminta on huipentunut ydinaseiden kehi­tykseen ja juuta­laiseen eli perkeleen hegemoniaan maapallon pankkilaitoksessa ja mediassa.

          Aikamme aistillinen ihminen, ”kyynärpäihin nojaa­va klovni”, tulee esille myös suhtautumisessa urhei­luun ja sek­suaaliseen elämään. Urheilusuorituksia arvostetaan enemmän kuin henkisiä suorituksia. Urheilun arvostaminen on itse asiassa luonnollisessa ihmi­sessä olevan eläimen arvostamista, sillä todellinen ihminen on ihmisen henkisessä ja taivaallisessa osas­sa. Niinpä tässäkin aikamme nurinkurisuus näyttäytyy täsmällisesti. Urheilu ei tietenkään sinänsä ole pahas­ta. Urhei­lu on välttämätöntä ruumiin kunnon kannal­ta. Pahaa on se, jos urheilu asetetaan uskonnon ja henkisten harrastusten ylä­puolelle. Myös sukupuoli­elämässä näyttäytyy aikamme nurin­kurisuus. Sukupuo­lielämää pidetään pelkästään aistil­lisena toi­mintana näkemättä sen spirituaalista ja coelestiaalista luonnet­ta. Aistillinen seksuaalisuus, porno ja perversiot ovat vas­taavaisuuksia helvetilliselle seksuaalisuudelle. Sweden­bor­gin kautta tullut Taivaallinen Oppi palaut­taa avioliiton jälleen kunniaan: sukupuolielämän puhtaus on edellytys kor­keimpien totuuksien ymmärtä­miselle.

          Yleisesti aikamme ihminen arvostaa kaikessa enemmän ulkoista kuin sisäistä. Ulkonäkö, vaatteet, asunto, sosiaalinen asema, auto ynnä muut elintaso­hyödykkeet ovat nykyihmiselle tärkeämpiä kuin henki­set aarteet eli sisäistetyt hyvyydet ja totuudet. Itserakkaus, maailmanrakkaus ja aistillisuus vallitse­vat ihmisen mieliä. Ihmiset eivät etsi totuutta, vaan omaa hyötyään ja kunniaansa kaikessa. Oikein kuvaa Paavali nyky­ihmisiä kirjeessään Timoteukselle:

 

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vai­keita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, ra­han­­ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, her­jaajia, van­hem­milleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epä­hurs­kaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillit­tömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väki­valtaisia, pöyh­keitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.” (2 Tim. 3: 1‑5).

 

Nykyihmiset turvautuvat helposti myös auktoriteetteihin, sillä he katsovat kaikkia asioita maailmasta käsin eikä heillä ole sisäistä ymmärrystä. Totuutta rakastava ihminen ei tarvitse maal­lisia auktoriteetteja, sillä hän näkee asiat Herran va­lai­semalla ymmärryksellään.

          Planeettamme henkinen tila on tänään paljon huonompi kuin Swedenborgin aikana. Toisen maailman­sodan jälkeen on virtaus helveteistä voimistunut: ihmiset ovat tulleet yhä ais­tillisemmiksi. Ihmiskunnan vuosituhansia jatkunut henkinen alamäki on saavutta­massa pohjalukeman. Hyvyys ja totuus ovat kadon­neet maan päältä. Saastaiset intohimot vallitsevat ihmisten mielissä. Toisen maailmansodan jälkeistä aikaa voi­daankin oikeutetusti kutsua henkisen pimeyden ja saastan aikakaudeksi. Hyvin paljon tähän kehitykseen on vaikutta­nut juutalaisten nouseminen planeettamme hallitsevaksi ryhmäk­si. Juutalaisten kautta tulee planeetallemme virtaus syvimmistä helveteistä.

 

          Vaikka ihminen onkin kääntänyt kaiken päälael­leen, on meillä vielä mahdollisuus palata uudestisyn­tymisen kautta sii­hen onnelliseen olotilaan, mikä on vallinnut planeetallamme silloin, kun ihminen luotiin. Tällaisessa tilassa elävät monien muiden planeettojen ihmiset. Aika paljon hämmästystä on herättänyt Swedenborgin teos De Telluribus (Maapallot), jossa Sweden­borg seikkaperäisesti kuvailee elämää aurinko­kuntamme muil­la planeetoilla sekä myös eräiden toisten aurin­kokuntien pla­neetoilla. Moni, joka muu­ten ymmärtää Sweden­borgin teok­­sia, epäilee tämän teoksen todenperäisyyttä. Väit­täähän nykyajan ava­ruustutkimus kuulentoineen, ettei elämää ‑ puhumat­takaan ihmisistä ‑ muilla aurinkokuntamme planee­toil­la ole. Sweden­borg väittää henkisiin kokemuksiinsa viita­ten, että kaikilla planeetoilla ja myös kuussa on ihmisiä. Tämä asia ei ole aivan niin helposti nykyajan tieteen tuloksista pääteltävissä, kuin monet uskovat. Apollo‑lentojen aikana tapahtui paljon sellais­ta, mikä viittaa systemaattiseen tietojen salaami­seen. Esi­merkiksi eräät astronautit alkoivat kertoa näkemistään ih­meellisistä asioista kuun pinnalla, jolloin lähetys maahan siirrettiin salaiselle radiotaa­juudelle. Eräät valokuva-asiantuntijat ovat väittäneet kuussa otettuja valoku­via studiokuviksi. Myös ns. Roswellin tapaus osoittaa viran­omaisten systemaattista salailua (Heinäkuun 4. päivä USA:ssa Roswellin lähelle autiomaahan putosi todennäköisesti ava­ruusalus, ei säähavaintopallo, kuten virallinen selitys kuului. Majuri Jesse Marcell ei koskaan hyväksynyt virallista seli­tystä.) En halua tähän asiaan enempää paneutua, koska mah­dollisuudet tar­kistaa huippu­salaisia tutki­muksia ovat tietenkin olemattomat. Kehotan vain lukijaa miettimään sitä seikkaa, mitä mahtaisi tapah­tua, jos tieto ihmisistä kuun pinnalla tulisi virallises­ti ihmisten tie­toisuuteen. Kuun asukkaiden olemassa­olo romut­taisi epäi­le­mättä koko planeettamme valta­rakenteet.

 

          Ehkäpä Jumalallinen Kaitselmus ei katso tarpeelliseksi, että meidän planeettamme ihmiset sai­sivat yhteyden toisten planeettojen ihmisiin. Tällaisista löytö­retkistä voisi olla alku­asukkaille samanlaisia seurauksia kuin aikoinaan löytöretkistä meidän maapallollamme. Aihetta valaisee mainiosti Dostojevskin kertomus ”Naurettavan ihmisen uni

          Samoin kuin yksityinen ihminen peittää itsekkäät ai­keensa hyvän ulkoisen olemuksen alle, samoin myös nykyajan valtarakenteet ovat vain ulkoisia koristeita: kehittyneimmänkin demokratian takana ovat aina salaista valtaa käyttävät sisä­ryhmät. Myös varsinaiset salajärjestöt käyttävät suurta valtaa planeetallamme. Tällaisia järjestöjä ovat mm. kansain­väliset juutalaiset ja heidän johtamansa salajärjestöt, mm. vapaa­muurari­järjestö. Juutalaisten valta vapaamuurarijärjestössä pe­rus­­tuu siihen, että juu­talaiseen B’nai B’rith –vapaa­muurari­järjestöön hyväksy­tään vain juutalaisia, mutta juutalaiset itse voivat olla myös muissa vapaamuurarijärjestöissä. B’nai B’rith on planeetan vaikutusvaltaisin järjestö, joka on pannut alulle lukemattomia sotia ja vallankumouksia, mm. kaksi maailman­sotaa.

          Ihminen, jonka coelestiaalinen mielen aste on avau­tunut, voi heti tutkittuaan havaita myös poliittiset avain­ky­symykset. Aistillinen ihminen ei pysty valtavasta tie­don mää­rästä erottamaan olennaista epäolennaisesta, vaan hän joutuu turvautu­maan auktoriteetteihin. Tässä yhteydessä voin tuoda esiin vain yhden poliittisen kysymyksen. Nimittäin pla­neet­tamme ihmiskuntaa uhkaavan suurimman vaaran:  kasaa­ri­­juutalaisten pyrkimykset toteuttaa Talmudin en­nus­­­tuk­set.

          Swedenborgin teosten kautta tapahtui Herran toinen tuleminen, minkä Hän itse ennusti (Matt. 24: 30). Tätä radi­kaalia tapah­tumaa ihmiset eivät kuitenkaan ymmärtäneet, eivätkä ottaneet vastaan uutta Jumalallista Ilmoitusta, koska he rakastivat ihmiskunniaa ja maailmaa enemmän kuin Ju­malaa. Tästä on osoituksena lukuisat ”kristilliset” kirkot, jotka toimivat tänä päivänä tietä­mättä mitään Herran tu­lemisesta. Aivan samoin eivät aistilliset juutalaiset ottaneet vastaan lä­him­­mäisenrakkautta julistavaa Jeesusta, vaan valit­sivat mie­luum­min rikollisen Barabbaan, joka vastasi parem­min heidän hen­genlaatuaan.

 

          Toinen asia, mitä ”kristilliset” kirkot eivät ole ymmär­täneet, on perkeleen vaikutusvalta ja toimintamuodot nyky­aikana. Ainoastaan coelestiaalinen ihmi­nen voi näh­dä selvästi perkeleen menetelmät. Spirituaalisesti valaistunut näkee vain jäävuoren huipun, eikä ymmärrä sitä täydellistä kavaluutta ja pahuutta mitä perkele harjoittaa. Esitän tässä lyhyesti perke­leen toiminnan planeetallamme vastaavaisuus­tieteen valossa. Perkele eli takahelvetti toimii helvettien yleisen virtauksen avulla saatanan eli etuhelvetin kanssa, mutta meidän ai­ka­namme perkele on ottanut myös lihallisen muodon ka­saa­rikansan (käyttävät itsestään nimitystä ”juutalaiset”) hahmos­sa. Tätä tarkoittaa Ilmestyskirjan ”per­kele” luvussa 20: 3. Saatana saman luvun kohdissa  8 ja 9 tarkoittaa perke­leen huijaamia kristittyjä, etenkin ns. ”Israelin ystäviä”, ”funda­mentalistikristittyjä” ja muita kristittyjä jotka luulevat kasaari­juu­talaisia ”Jumalan omaisuuskansaksi”. ”Pyhien leiri” ja sen ”ra­kastettu kaupunki” saman luvun kohdassa 9 tarkoittaa Swedenborgin teoksille syntynyttä Uutta Kirkkoa, sekä spiri­tuaalista että coelestiaalista. Näistä asioista vain harvat ovat perillä. Seu­raava teksti voi vaikuttaa järkyttävältä, sillä koko maapallon väestö on aivopesty juutalaisten eli kasaarien suh­teen. Juutalaisten eli perkeleen uhka ihmis­kun­nalle on kui­tenkin niin suuri tänä päivänä, että aihetta on käsiteltävä perusteellisesti.